English שלחו לחבר

הנהלת בית הספר וראשי תכניות

פרופ' נחמי באום - ראש בית הספר

פרופ' ליאת איילון - סגנית ראש ביה"ס, ראש תכנית ההשלמה לתואר שני

פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי - ראש התכנית לתואר שלישי

ד"ר עדי ברק - ראש התכנית לתואר שני

ד"ר ענת בן-פורת - ראש התכנית לתואר ראשון

ד"ר איילת מקרוס - ראש היחידה להכשרה מקצועית

 

בעלי תפקידים, ראשי מגמות והתרכזויות

ד"ר ענבל אביבראש ההתרכזות לפיתוח קהילתי וארגוני בתכנית ההשלמה לתואר שני

עו"ס ליאת בוקאי - מרכזת הכשרה מקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני

ד"ר רנה בינה - ראש מגמת שיקום ובריאות בתכנית לתואר שני

ד"ר דרורית לוי - ראש מגמת פיתוח קהילתי וארגוני בתכנית לתואר שני

פרופ' שרה פרידמן מ"מ ראש המגמה הטיפולית בתכנית לתואר שני

עו"ס תרצה פרי - מרכזת ההכשרה המקצועית בשנה א'

עו"ס סמדר פרייברג - מרכזת הכשרה מקצועית קהילתית

ד"ר יעל שובל-צוקרמן - ראש ההתרכזות הטיפולית בתכנית ההשלמה לתואר שני

ד"ר שירי שנאן-אלטמן - ראש התרכזות שיקום ובריאות בתכנית ההשלמה לתואר שני

 

תאריך עדכון אחרון : 21/10/2020