English שלחו לחבר

הנהלת בית הספר וראשי תכניות

פרופ' שרה פרידמן - ראש בית הספר

ד"ר ענת בן-פורת - סגנית ראש ביה"ס, ראש התכנית לתואר ראשון

פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי - ראש התכנית לתואר שלישי

ד"ר עדי ברק - ראש התכנית לתואר שני

ד"ר שירי שנאן אלטמן - ראש תכנית ההשלמה לתואר שני

ד"ר איילת מקרוס - ראש היחידה להכשרה מקצועית, מרכזת הכשרה מקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני

 

בעלי תפקידים, ראשי מגמות והתרכזויות

ד"ר ענבל אביבראש ההתרכזות לפיתוח קהילתי וארגוני בתכנית ההשלמה לתואר שני

ד"ר שירלי בן-שלמהראש המגמה הטיפולית בתכנית לתואר שני

ד"ר דרורית לוי - ראש מגמת פיתוח קהילתי וארגוני בתכנית לתואר שני

ד"ר שקמה ניצן בירן - מרכזת ההכשרה המקצועית בתכנית לתואר ראשון

עו"ס תרצה פרי - מרכזת ההכשרה המקצועית בשנה א'

עו"ס סמדר פרייברג - מרכזת הכשרה מקצועית קהילתית בתכנית לתואר ראשון

ד"ר ענב קרניאל לאואר - ראש התרכזות שיקום ובריאות בתכנית ההשלמה לתואר שני

ד"ר יעל שובל צוקרמן - ראש ההתרכזות הטיפולית בתכנית ההשלמה לתואר שני

ד"ר עפרה שלו - מ"מ ראש מגמת שיקום ובריאות בתכנית לתואר שני

 

תאריך עדכון אחרון : 10/10/2021