הכשרה מקצועית

היחידה להכשרה מקצועית

צוות היחידה להכשרה מקצועית בתוכנית לתואר ראשון:

ד"ר שקמה ניצן בירן - ראשת היחידה להכשרה מקצועית ומרכזת הכשרה מקצועית בתוכנית לתואר ראשון

עו"ס תרצה פרי - מרכזת ההכשרה המקצועית בשנה א'

עו"ס סמדר פרייברג - מרכזת ההכשרה המקצועית הקהילתית

מקשרות:

 • עו"ס משכית פסגות
 • עו"ס תרצה פרי
 • עו"ס דניאל קסלר
 • עו"ס עדי קרבל

מרכזת מנהלית: גב' דנה חת - sw.ba@biu.ac.il ; 03-5318280


מידע בנושא ההכשרה המקצועית - תואר ראשון

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) - שנים ב' ו-ג'


מבנה ההכשרה המקצועית בתוכנית לתואר ראשון

הכשרה מקצועית בשנה א' (בימי שלישי)

בסמסטר א' יתקיימו סיורים וימי עיון.

בסמסטר ב' ישובצו הסטודנטים להכשרה מקצועית.

מטרת ההכשרה: לחשוף את הסטודנטים באופן הדרגתי למקצוע העבודה הסוציאלית בנוסף ללימודים התיאורטיים

שעות ההכשרה יתואמו עם המדריך ובהתאם לצורכי השירות.

ההכשרה המקצועית יכולה להתבצע גם בשעות הצהריים או אחה"צ. על הסטודנטים להתארגן בהתאם.

משך ההכשרה: בסמסטר ב' - חמש שעות ביום.

דרישות ההכשרה: הסטודנטים ישתתפו או יצפו במסגרות מקצועיות שונות: השתתפות בישיבות, השתתפות בועדות, סיורים, היכרות עם אנשי מקצוע רלבנטיים, ביקורי בית, חשיפה למתודה הקהילתית באמצעות מפגש עם עובדים סוציאליים קהילתיים וכדומה.

הדרכה: הסטודנט יקבל שעה בשבוע הדרכה אישית ע"י המדריך אליו שובץ. ההדרכה מבוססת על דוח "אני-אתה" שיוגש ע"י הסטודנט לפני פגישת ההדרכה.

מספר מטופלים: כל סטודנט יקבל מטופל אחד עד שני מטופלים. אין לטפל בילדים מתחת לגיל 12.

דוח "אני-אתה": יש לכתוב דוח "אני-אתה" על מטופל אחד. לסטודנט שיש שני מטופלים: יש להגיש דוח כללי על המטופל השני.

 

הכשרה מקצועית בשנים ב' ו-ג' (יומיים בשבוע בימים שלישי, חמישי)

דרישות ההכשרה במגמה הפרטנית

 • שנה ב': טיפול בחמישה מקרים פרטניים ארוכי טווח.
 • שנה ג': טיפול בשישה מקרים פרטניים ארוכי טווח + הנחיית קבוצה.
 • שני דוחות "אני-אתה" על מטופלים קבועים.
 • דוח מסכם על שאר המטופלים.
 • בשנה ג' - דוח על הקבוצה.
 • העברת הדוחות למדריך כיומיים לפני מפגש ההדרכה.
 • השתתפות בישיבות צוות.
 • מעורבות אקטיבית בהדרכה.

דרישות ההכשרה במגמת קהילה וניהול חברתי

 • שנה ב':
  • התערבות קהילתית ראשית (פיתוח מנהיגות).
  • התערבות קהילתית משנית.
  • מטופל פרטני.
 • שנה ג': התערבות קהילתית (הקמת שירות חדש, פיתוח שירות קיים, הפעלת ועדת היגוי עירונית / ארצית, הובלת ועדה בין-ארגונית) + התערבות קבוצתית - דינמית.
 • דוח קהילתי אחת לשבוע.
 • דוח "אני-אתה" על מטופל אחת לשבועיים.
 • בשנה ג' - דוח על הקבוצה.
 • דוחות נוספים עפ"י דרישת המדריך.
 • העברת הדוחות למדריך כיומיים לפני מפגש ההדרכה.
 • השתתפות בישיבות צוות.
 • מעורבות אקטיבית בהדרכה.

 

זכויות הסטודנט

 • קבלת הדרכה במקום ההכשרה המקצועית ביום קבוע ובשעה קבועה ובתנאים המאפשרים סודיות וללא הפרעות.
 • הדרכה אישית אחת לשבוע בשירות:
  • בשנה ב' - שעה וחצי בשבוע הדרכה אישית.
  • בשנה ג' - שעה וחצי בשבוע הדרכה אישית + שעה הדרכה משותפת לשני סטודנטים על הקבוצה.
 • התייחסות המדריך לדוחות הסטודנט בשעת ההדרכה וקבלת משוב של המדריך בכתב על גבי הדוח.
 • קבלת חדר לטיפול.
 • אפשרות לשימוש בטלפון.
 • החזרי הוצאות בתפקיד.

 

מידע כללי

1. השיבוץ במקום ההכשרה

השיבוצים בהכשרה המקצועית מתבצעים ע"י היחידה להכשרה מקצועית בהתחשב בצרכים הלימודיים של הסטודנט, בצרכים של השדה ובהתאם למדיניות הכללית של האוניברסיטה.

בדרך כלל אנו משבצים סטודנטים באזור המרכז וקרוב לאוניברסיטה. אנו מנסים להתחשב במקום מגוריו של הסטודנט, אך לעיתים הסטודנט משובץ רחוק ממקום מגוריו.

על כל סטודנט לקחת בחשבון שההכשרה המקצועית יכולה להיות כרוכה בהוצאה כספית לא מבוטלת ובנסיעה. יחד עם זאת, יוחזרו הוצאות כספיות במסגרת העבודה המקצועית, כמו נסיעה לביקורי בית וכדומה, ע"י מקום ההכשרה המקצועית.

אין אפשרות לבצע הכשרה במקום עבודתו של הסטודנט.

2. ימים ושעות להכשרה מקצועית בשדה

מתחילת שיבוצו בהכשרה המקצועית יתפקד הסטודנט כחבר צוות במקום השיבוץ. מבחינה מנהלית יפעל הסטודנט עפ"י הוראות הסוכנות ונוהליה. אחת ממטרות הלמידה בשדה היא הכרת הסוכנות כארגון, והכרת תפקידי העובדים בה. לכן, מצופה מהסטודנט להשתתף באופן פעיל בישיבות צוות ובישיבות אחרות המתקיימות בסוכנות.

שעות העבודה במסגרת ההכשרה המקצועית כוללות:

א. טיפול ישיר בפונים בשיטת העבודה הסוציאלית הפרטנית, הקבוצתית והקהילתית.

ב. קבלת הדרכה שבועית.

ג. היכרות עם הסוכנויות ומעורבות פעילה במשימות אותן מבצעים שאר העובדים הסוציאליים בסוכנות (השתתפות בפרויקטים מיוחדים, ישיבות צוות, ראיון אינטייק וכו').

- שנה ב': 2 ימי עבודה בשבוע - ימים ג' ו-ה', 14 שעות בשבוע (7 שעות ביום)

- שנה ג': 2 ימי עבודה בשבוע - ימים ג' ו-ה', 16 שעות בשבוע (8 שעות ביום)

ההכשרה המקצועית כרוכה גם בעבודה בשעות אחה"צ-ערב אחת לשבוע. על הסטודנטים להיערך בהתאם.

הננו ערים לכך שהתוכנית בהכשרה המקצועית גדושה. אם הסטודנט עובד, מוטלת עליו האחריות לדאוג שהכשרתו המקצועית לא תפגע ולא תופרע עקב כך. בימים שנועדו להכשרה מקצועית בשדה, אין הסטודנט רשאי לקחת קורסים בקמפוס האוניברסיטאי על מנת שלא תופרע עבודתו בשדה. שעות ההכשרה המקצועית אינן מוגבלות לשעות הבוקר, אחה"צ, או הערב בלבד. שעות העבודה תקבענה עפ"י צורכי המטופלים ומדיניות הסוכנות.

יש לקבל את אישור מרכזת ההכשרה המקצועית לגבי כל חריגה מהתוכנית הנ"ל, גם אם היא נעשית תוך הסכמה מלאה עם המדריך.

ימי חופש - ימי החופש של הסטודנטים מן הלימודים בקמפוס בר-אילן, אינם בהכרח ימי חופש מההכשרה המקצועית. כעקרון, במהלך השנה הסטודנט הינו חלק מהשרות הסוציאלי בו הוא משובץ ועובד בכל הימים בהם עובד השרות.

בתחילת שנת הלימודים יפורסם לוח זמנים מפורט של ההכשרה המקצועית (כולל החופשים) באתר האינטרנט של ביה"ס לעבודה סוציאלית. העתק ישלח גם למדריכים. לו"ז ההכשרה המקצועית אינו זהה ללו"ז האקדמי.

3. עבודה עם מטופלים

• מפגשי ההדרכה יתבססו על דוחות תהליך שנכתבו על ידי הסטודנט, ההדרכה תינתן על דוחות של הפגישות הקודמות עם מטופלים וקבוצות ולפני המפגש הבא.

• האחריות "לספק" את המשימות הלימודיות היא של המדריך. על הסטודנט לעבוד עם כל אוכלוסיה או עם כל משימה שהוצעה לו.

• על הסטודנט להתחיל בעבודתו הישירה עם מטופלים בעבודה פרטנית, קבוצתית, קהילתית תוך כמה שבועות מתחילת שנת הלימודים. יש לדאוג שהסטודנט יעבור אוריינטציה נאותה לשרות ולאוכלוסיית היעד, אבל לא על חשבון תחילת עבודתו הישירה.

4. היעדרות

ההכשרה המקצועית מתקיימת במקביל ללמידת קורסי המתודה; לא ניתן לדחות את ההכשרה המקצועית לתקופת הקיץ או לשנת הלימודים הבאה במנותק מקורסי המתודה.

כל היעדרות מעל לשבוע מההכשרה המקצועית או מקורסי המתודה, מכל סיבה שהיא, מחייבת אישור מראש היחידה להכשרה מקצועית וממורי קורסי המתודה.

המשכיות בתהליך ההכשרה המקצועית היא דבר חשוב ביותר; מדיניות בית-ספרנו מאפשרת היעדרות של חודש מהשדה עקב הריון ולידה. ידוע לנו שדרישה זו מקשה מאוד על סטודנטיות לאחר לידה, אך איננו רואים דרך אחרת למילוי דרישות ההכשרה המקצועית.

אם חל שינוי במצב האישי (הריון, שינוי כתובת, יציאה צפויה למילואים וכו') במהלך חופשת הקיץ, יש להודיע על כך באופן מיידי לראש היחידה להכשרה מקצועית, על מנת לוודא שההכשרה המקצועית לא תיפגע. לועדת ההכשרה המקצועית יש הזכות להחליט על הפסקת ההכשרה אם המידע לא נמסר במועד.

5. קשר עם האוניברסיטה

המדריך יעביר במשך השנה לאוניברסיטה דוחות בע"פ ובכתב על התקדמותו ועל הישגיו של הסטודנט. המדריך ימליץ בסוף השנה לראש היחידה להכשרה מקצועית על ציון סופי לסטודנט. הציון הסופי בהכשרה המקצועית (עובר/לא עובר) ייקבע על ידי ראש היחידה להכשרה מקצועית.

המדריך ישתתף במשך השנה במפגשים עם מורי המתודה ועם המקשרים.

 

כל חריגה מהדרישות המקובלות בשדה הן מצד הסטודנט והן מצד המדריך מצריכה את אישורו של ראש היחידה להכשרה מקצועית.

אי מילוי הדרישות הנ"ל עלול לגרום להפסקת לימודיו של הסטודנט בהכשרה המקצועית ו/או להפסקת שיבוצם של הסטודנטים במקום ההכשרה המקצועית.