השלמת תזה - תנאי קבלה

1. תואר שני בעבודה סוציאלית במסלול בלי תזה ממוסד אקדמי מוכר (מועמד.ת שאין ברשותו.ה בעת ההרשמה תעודת זכאות לתואר לא יוכל.תוכל להגיש מועמדות)

2. ציון ממוצע סופי של 86 ומעלה בתואר השני

3. ציון ממוצע של 86 ומעלה בסמינריונים בתואר השני

4. נושא מחקר מגובש

5. הסכמה של מנחה מסגל בית הספר להנחיה

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תשפ"ג (2023-2022)