תהליך ההרשמה


ההרשמה לתוכנית ההשלמה לתואר שני לשנה"ל תשפ"ג הסתיימה

קישורים להרשמה וטפסי הרשמה יעודכנו עם פתיחת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023)


תנאי קבלה לתוכנית ההשלמה לתואר שני


מועמדים שאין ברשותם תעודת זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות. בעת ההרשמה חובה להציג גיליון ציונים מלא וסופי ואישור זכאות לתואר.

יש לעמוד בכל תנאי הקבלה. עמידה רק בחלק מתנאי הקבלה אינה מאפשרת הגשת מועמדות.

 

  תהליך ההרשמה כולל שני שלבים שצריך לעשותם במקביל:

  1. הרשמה לאוניברסיטה דרך אתר אוניברסיטת בר-אילן:

  ההרשמה ללימודי תואר שני באוניברסיטה מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה. חשוב לשים לב לתעודות וגיליון הציונים שיש להגיש לבית הספר לתארים מתקדמים של האוניברסיטה (בלי קשר למסמכים שיש להעביר ישירות לביה"ס לעבודה סוציאלית)

   

  2. הרשמה לביה"ס לעבודה סוציאלית:

  ההרשמה לביה"ס כוללת חמישה מרכיבים: מילוי טופס מועמדות ייעודי לנרשמים לתוכנית ההשלמה; העברת מכתב המלצה מממונה במקום העבודה או ההתנדבות (טופס המלצה מובנה); העברת אישור העסקה ממקום העבודה / ההתנדבות; העברת העתק של גיליון הציונים ואישור הזכאות לתואר; העברת תמונת פספורט.

  א.  טופס מועמדות לתוכנית ההשלמה  

  יש למלא את הטופס בקישור למעלה. חשוב לקרוא בעיון את כל ההנחיות בפתיחת הטופס. לתשומת הלב - מילוי טופס זה אינו הרשמה כללית לאוניברסיטה. כמפורט בסעיף 1 יש לבצע הרשמה לאוניברסיטה נוסף על מילוי טופס זה.

  אישורים וחומר רלוונטי נוסף יש לשלוח לדוא"ל: sw.hashlama@biu.ac.il (יש לציין את שם המועמד/ת בנושא הדוא"ל)

  ב. טופס המלצה: יש להוריד את הטופס לממליץ/ה ולהעבירו לממליץ/ה את ההמלצה צריך למלא (בהקלדה בלבד) ממונה במקום העבודה או ההתנדבות הרלבנטיים להגשת המועמדות.

  הממליץ/ה מתבקש/ת להעביר את המלצתו/ה בדוא"ל בלבד לדוא"ל: sw.hashlama@biu.ac.il. לא יתקבלו המלצות שיועברו ע"י המועמד/ת אלא המלצות שיועברו ע"י הממליץ/ה בלבד.

  נדרשת המלצה אחת (ע"ג הטופס המובנה של ביה"ס לעבודה סוציאלית בבר אילן). מועמדים שרוצים לצרף המלצות נוספות יכולים לעשות זאת אך אין בכך חובה.

  אם מועמד/ת הגיש/ה מועמדותו/ה בעבר - המלצות תקפות למשך שנה, כלומר, גם לתקופת ההרשמה העוקבת. חובה על המועמד/ת לוודא עם מזכירות תוכנית ההשלמה שההמלצה מתקופת ההרשמה הקודמת נשמרה במזכירות התוכנית.

  ג. יש להעביר לדוא"ל:  sw.hashlama@biu.ac.il אישור העסקה ממקום העבודה / ההתנדבות (אישור סטנדרטי רשמי ממקום העבודה / ההתנדבות הרלבנטי להגשת המועמדות, המציין את תאריכי ההעסקה. אין טופס ייעודי לאישור העסקה, נדרש אישור סטנדרטי רשמי כאמור).

  ד. יש להעביר לדוא"ל:  sw.hashlama@biu.ac.il העתקים של גיליון הציונים ואישור הזכאות לתואר (בנוסף ובלי קשר להעברת מסמכים אלו מקוריים / נאמנים למקור במסגרת ההרשמה הכללית לאוניברסיטה כמפורט בסעיף 1).

  ה. יש להעביר לדוא"ל:  sw.hashlama@biu.ac.il תמונה (בנוסף ובלי קשר להעברת תמונה במסגרת ההרשמה הכללית לאוניברסיטה כמפורט בסעיף 1).


  emojy למועמדים שהעבירו את כל המסמכים במלואם (הן לאוניברסיטה והן לביה"ס לעבודה סוציאלית כמפורט לעיל) ישלח שאלון אישי נוסף למענה.

  emojy ועדת הקבלה תדון רק במועמדים שביצעו את ההרשמה לאוניברסיטה ואת שלבי ההרשמה לביה"ס לעבודה סוציאלית.

  emojy ועדת הקבלה תדון במועמדות על בסיס כל המסמכים שהעביר המועמד לאוניברסיטה ולביה"ס לעבודה סוציאלית. ועדת המיון רשאית לזמן מועמדים לראיון על פי שיקול דעתה.

  emojy מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. מספר המקומות בתוכנית הינו מוגבל. מועמדותם של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה ובחרו להגיש מועמדותם, תדון בשלבים מאוחרים של תהליך ההרשמה לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.


  לוח זמנים להרשמה ולקבלה לתכנית ההשלמה לקראת שנה"ל תשפ"ד

  לוח הזמנים יעודכן עם פתיחת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד (בסביבות ינואר-פברואר 2023)

   

  ביה"ס לעבודה סוציאלית שומר לעצמו את הזכות לגמישות בלוח הזמנים