תהליך ההרשמה


הרשמה לשנה"ל תשפ"ד:

ההרשמה למגמת ניהול וקהילה בעיצומה. ההרשמה למגמה הטיפולית ולמגמה טיפולית-אשכול שיקום ובריאות הסתיימה.


תנאי קבלה למסלול לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים


מועמדים שאין ברשותם תעודת זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות. בעת ההרשמה חובה להציג גיליון ציונים מלא וסופי ואישור זכאות לתואר.

יש לעמוד בכל תנאי הקבלה. עמידה רק בחלק מתנאי הקבלה אינה מאפשרת הגשת מועמדות.

 

  תהליך ההרשמה כולל שני שלבים שצריך לעשותם במקביל:

  1. הרשמה לאוניברסיטה דרך אתר אוניברסיטת בר-אילן:

  ההרשמה ללימודי תואר שני באוניברסיטה מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה. חשוב לשים לב לתעודות וגיליון הציונים שיש להגיש לבית הספר לתארים מתקדמים של האוניברסיטה (בלי קשר למסמכים שיש להעביר ישירות לביה"ס לעבודה סוציאלית)

   

  2. הרשמה לביה"ס לעבודה סוציאלית:

  ההרשמה לביה"ס כוללת חמישה מרכיבים: מילוי טופס מועמדות ייעודי לנרשמים למסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים; העברת מכתב המלצה מממונה במקום העבודה או ההתנדבות (טופס המלצה מובנה); העברת אישור העסקה ממקום העבודה / ההתנדבות; העברת העתק של גיליון הציונים ואישור הזכאות לתואר; העברת תמונת פספורט.

  א.  טופס מועמדות למסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים 

  יש למלא את הטופס בקישור. חשוב לקרוא בעיון את כל ההנחיות בפתיחת הטופס. לתשומת הלב - מילוי טופס זה אינו הרשמה כללית לאוניברסיטה. כמפורט בסעיף 1 יש לבצע הרשמה לאוניברסיטה נוסף על מילוי טופס זה.

  אישורים וחומר רלוונטי נוסף יש לשלוח לדוא"ל: sw.hashlama@biu.ac.il (יש לציין את שם המועמד/ת בנושא הדוא"ל)

  ב. טופס המלצה: יש להוריד את הטופס לממליץ/ה ולהעבירו לממליץ/ה. את ההמלצה צריך למלא (בהקלדה בלבד) ממונה במקום העבודה או ההתנדבות הרלבנטיים להגשת המועמדות.

  הממליץ/ה מתבקש/ת להעביר את המלצתו/ה בדוא"ל בלבד לדוא"ל: sw.hashlama@biu.ac.il. לא יתקבלו המלצות שיועברו ע"י המועמד/ת אלא המלצות שיועברו ע"י הממליץ/ה בלבד.

  נדרשת המלצה אחת (ע"ג הטופס המובנה של ביה"ס לעבודה סוציאלית בבר אילן). מועמדים שרוצים לצרף המלצות נוספות יכולים לעשות זאת אך אין בכך חובה.

  אם מועמד/ת הגיש/ה מועמדותו/ה בעבר - המלצות תקפות למשך שנה, כלומר, גם לתקופת ההרשמה העוקבת. חובה על המועמד/ת לוודא עם מזכירות המסלול שההמלצה מתקופת ההרשמה הקודמת נשמרה.

  ג. יש להעביר לדוא"ל:  sw.hashlama@biu.ac.il אישור העסקה ממקום העבודה / ההתנדבות (אישור סטנדרטי רשמי ע"ג דף לוגו ממקום העבודה / ההתנדבות הרלבנטי להגשת המועמדות, המציין את תאריכי ההעסקה. ניתן לעשות שימוש בטופס אישור העסקה בקישור).

  ד. יש להעביר לדוא"ל:  sw.hashlama@biu.ac.il העתקים של גיליון הציונים ואישור הזכאות לתואר (בנוסף ובלי קשר להעברת מסמכים אלו מקוריים / נאמנים למקור במסגרת ההרשמה הכללית לאוניברסיטה כמפורט בסעיף 1).

  ה. יש להעביר לדוא"ל:  sw.hashlama@biu.ac.il תמונה (בנוסף ובלי קשר להעברת תמונה במסגרת ההרשמה הכללית לאוניברסיטה כמפורט בסעיף 1).


  emojy למועמדים שהעבירו את כל המסמכים במלואם (הן לאוניברסיטה והן לביה"ס לעבודה סוציאלית כמפורט לעיל) ישלחו קישורים לשאלונים נוספים למענה (בהתאם למגמה אליה הגישו מועמדותם).

  emojy ועדת הקבלה תדון רק במועמדים שביצעו את ההרשמה לאוניברסיטה ואת שלבי ההרשמה לביה"ס לעבודה סוציאלית.

  emojy לאחר בדיקת יסודית של תיק המועמדות המלא יוחלט אם לזמן את המועמד/ת להמשך תהליך המיון – ריאיונות קבוצתיים. בחירת המועמדים היא יחסית לקבוצת הפונים באותה שנה.

  emojy מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. מספר המקומות במסלול הינו מוגבל. מועמדותם של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה ובחרו להגיש מועמדותם, יתכן ותדון בשלבים מאוחרים של תהליך ההרשמה לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה ובמידה ויהיה לכך מקום (דמי הרשמה לא מוחזרים בכל מקרה).

  emojy  למען הסר ספק - עמידה בתנאי הקבלה מאפשרת המשך דיון בוועדת הקבלה אך אין משמעותה בהכרח הזמנה להמשך תהליך המיון או קבלה ללימודים במסלול.


  לוח זמנים להרשמה ולקבלה למסלול תואר שני לבעלי תארים אחרים לשנה"ל תשפ"ד

  ביה"ס לעבודה סוציאלית שומר לעצמו את הזכות לגמישות בלוח הזמנים