תהליך ההרשמה


ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024) למסלול לתואר שני לבעלי תארים למגמות: טיפולית וטיפולית-שיקום ובריאות - הסתיימה. לא ניתן להעביר מסמכי הרשמה נוספים למגמות אלה.

ההרשמה למגמת ניהול וקהילה נמשכת בשלב זה, מועד סגירת ההרשמה למגמה זו יעודכן בקרוב.

ביום הפתוח נשמח לפגוש אתכם/ן להסברים וייעוץ בנוגע למגמת ניהול וקהילה בלבד:

יום פתוח 31.5.24

ביום הפתוח ב-31.5.24 יוצגו רק תוכניות ביה"ס לעבודה סוציאלית שיהיו פתוחות להרשמה במועד זה


שאלות נפוצות

תנאי קבלה למסלול לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים


- מועמדים שאין ברשותם תואר / אישור זכאות סופי לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות ומועמדותם תדחה באופן אוטומטי ללא דיון בוועדת הקבלה. אישור על סיום לימודים או זכאות עתידית לא יתקבל.

- יש לעמוד בכל תנאי הקבלה. עמידה רק בחלק מתנאי הקבלה אינה מאפשרת הגשת מועמדות.


ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024) למסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים פתוחה למגמת ניהול וקהילה בלבד. לא יתקבלו בשלב זה מסמכי הרשמה למגמות האחרות.

תהליך ההרשמה כולל שני שלבים שצריך לעשותם במקביל:

1. הרשמה לאוניברסיטה דרך אתר אוניברסיטת בר-אילן:

ההרשמה ללימודי תואר שני באוניברסיטה מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה. חשוב לשים לב לתעודות וגיליון הציונים שיש להגיש לבית הספר לתארים מתקדמים של האוניברסיטה (בלי קשר למסמכים שיש להעביר ישירות לביה"ס לעבודה סוציאלית)

 

2. הרשמה לביה"ס לעבודה סוציאלית:

ההרשמה לביה"ס כוללת חמישה מרכיבים: מילוי טופס מועמדות ייעודי לנרשמים למסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים; העברת מכתב המלצה מממונה במקום העבודה או ההתנדבות (טופס המלצה מובנה); העברת אישור העסקה ממקום העבודה / ההתנדבות; העברת העתק של גיליון הציונים ואישור הזכאות לתואר; העברת תמונת פספורט.

א. טופס מועמדות למסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים 

יש למלא את הטופס בקישור (לעיל). חשוב לקרוא בעיון את כל ההנחיות בפתיחת הטופס. לתשומת הלב - מילוי טופס זה אינו הרשמה כללית לאוניברסיטה. כמפורט בסעיף 1 יש לבצע הרשמה לאוניברסיטה נוסף על מילוי טופס זה.

אישורים וחומר רלוונטי נוסף יש לשלוח לדוא"ל: sw.hashlama@biu.ac.il (יש לציין את שם המועמד/ת בנושא הדוא"ל)

ב. טופס המלצה: יש להוריד את הטופס ולהעבירו לממליץ/ה. את ההמלצה צריך למלא (בהקלדה בלבד) ממונה / מדריך/ה במקום העבודה או ההתנדבות הרלבנטיים להגשת המועמדות.

הממליץ/ה מתבקש/ת להעביר את המלצתו/ה בדוא"ל בלבד לדוא"ל: sw.hashlama@biu.ac.il. לא יתקבלו המלצות שיועברו ע"י המועמד/ת אלא המלצות שיועברו ע"י הממליץ/ה בלבד.

נדרשת המלצה אחת (ע"ג הטופס המובנה של ביה"ס לעבודה סוציאלית בבר אילן). מועמדים שרוצים לצרף המלצות נוספות יכולים לעשות זאת אך אין בכך חובה.

אם מועמד/ת הגיש מועמדותו/ה בעבר - המלצות תקפות למשך שנה, כלומר, גם לתקופת ההרשמה העוקבת. חובה על המועמד/ת לוודא עם מזכירות המסלול שההמלצה מתקופת ההרשמה הקודמת נשמרה.

ג. יש להעביר לדוא"ל: sw.hashlama@biu.ac.il אישור העסקה ממקום העבודה / ההתנדבות - אישור סטנדרטי רשמי ע"ג דף לוגו ממקום העבודה/ההתנדבות הרלבנטי להגשת המועמדות, המציין את תאריכי ההעסקה. ניתן לעשות שימוש בטופס אישור העסקה בקישור.

ד. יש להעביר לדוא"ל: sw.hashlama@biu.ac.il העתקים של גיליון הציונים ואישור הזכאות לתואר (בנוסף ובלי קשר להעברת מסמכים אלו מקוריים / נאמנים למקור במסגרת ההרשמה הכללית לאוניברסיטה כמפורט בסעיף 1).

ה. יש להעביר לדוא"ל:  sw.hashlama@biu.ac.il תמונה (בנוסף ובלי קשר להעברת תמונה במסגרת ההרשמה הכללית לאוניברסיטה כמפורט בסעיף 1).


emojy ועדת הקבלה תדון רק במועמדים שביצעו את ההרשמה לאוניברסיטה ואת שלבי ההרשמה לביה"ס לעבודה סוציאלית.

emojy לאחר בדיקת יסודית של תיק המועמדות המלא יוחלט אם לזמן את המועמד להמשך תהליך המיון – ריאיונות קבוצתיים. בחירת המועמדים היא יחסית לקבוצת הפונים באותה שנה.

emojy מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. מספר המקומות במסלול הינו מוגבל. מועמדותם של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה ובחרו להגיש מועמדותם, יתכן ותדון בשלבים מאוחרים של תהליך ההרשמה לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה ובמידה ויהיה לכך מקום (דמי הרשמה לא מוחזרים בכל מקרה).

emojy  למען הסר ספק - עמידה בתנאי הקבלה מאפשרת המשך דיון בוועדת הקבלה אך אין משמעותה בהכרח הזמנה להמשך תהליך המיון או קבלה ללימודים במסלול.


לוח זמנים להרשמה ולקבלה למסלול תואר שני לבעלי תארים אחרים

ביה"ס לעבודה סוציאלית שומר לעצמו את הזכות לגמישות בלוח הזמנים