תקנון בית הספר

מעודכן לתאריך 21.8.2023

 

תקנון בית הספר לעבודה סוציאלית

 

1. תוכנית הלימודים בבית הספר כוללת:

א. קורסים עיוניים (להלן "התכנית הכללית").

ב. קורסים במתודות השונות של העבודה הסוציאלית (להלן "קורסי מתודות").

ג. הכשרה מקצועית בשדה (להלן "הכשרה מקצועית").

ד. לימודי יסוד ביהדות, קורסים כלליים, אנגלית והבעה עברית בהתאם לדרישות האוניברסיטה.

 

2. א. התוכנית כוללת את כל הקורסים המופיעים בתוכנית הלימודים המפורטת של בית הספר, כפי שהם מתפרסמים בגין כל שנת לימודים, פרט לקורסי המתודות, לימודי יסוד והכשרה מקצועית.

ב. קורסי המתודות כוללים את הקורסים הבאים:

שנה א' - יסודות בעבודה סוציאלית

שנה ב' - שיטות התערבות עם הפרט; דינמיקה קבוצתית; עבודה קהילתית; התערבות קהילתית בטיפול בפרט; טיפול פרטני בקהילה

שנה ג' - שיטות התערבות עם הפרט 2; שיטות התערבות עם הקבוצה; עבודה קהילתית 2; עבודה קבוצתית לעובדים קהילתיים

המסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים שנה א' - דינמיקה קבוצתית; התערבות וטיפול בעבודה סוציאלית; שיטות התערבות בעבודה סוציאלית קהילתית; עבודה פרטנית לעובדים קהילתיים

המסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים שנה ב' - טיפול בפרט המבוגר; שיטות התערבות עם הקבוצה; שיטות התערבות עם הקהילה

המסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים שנה ג' - סוגיות נבחרות בטיפול דינמי וטיפול בפרט המבוגר ב'; טיפול פרטני במערכות שיקום ובריאות; רוצים שינוי?! שינוי מדיניות הלכה למעשה

ג. תוכנית ההכשרה המקצועית מפורטת בנספח לתקנון הנקרא: חובות וזכויות הסטודנט בהכשרה מקצועית.

 

3. קורסי מתודה והכשרה מקצועית – קיים לגביהם תנאי מקביל: כל סטודנט חייב ללמוד במקביל את כל קורסי המתודה ולבצע את ההכשרה המקצועית של אותה שנת לימוד.

 

4. הקורסים בבית הספר לעבודה סוציאלית יכולים לכלול הרצאות, סמינריונים, תרגילים, קבוצות עבודה וקבוצות דיון, כפי שיקבע מפעם לפעם בתוכנית הלימודים ואשר יצוינו בתוכנית הלימודים.

 

5. שמורה הזכות למנהל בית הספר לבטל, לשנות, להוסיף או להחליף את הקורסים או סוגם.

 

6. א. בכל הקורסים בבית הספר לעבודה סוציאלית חייב הסטודנט לקבל לפחות ציון 60 כדי לעבור את אותו קורס, למעט הקורסים שיצויינו להלן בסעיף ב'.

ב. בקורסים הבאים חייב הסטודנט לקבל לפחות ציון 70 בכל מטלה בקורס (מבחן, עבודה, תרגיל וכו') לשני הסמסטרים ובציון הסופי של הקורס כדי לעבור את אותו קורס (פחות מ-70 דינו כדין נכשל בקורס):

שנה א' - יסודות בעבודה סוציאלית

שנה ב' - שיטות התערבות עם הפרט; דינמיקה קבוצתית; עבודה קהילתית; התערבות קהילתית בטיפול בפרט; טיפול פרטני בקהילה

שנה ג' - שיטות התערבות עם הפרט 2; שיטות התערבות עם הקבוצה; עבודה קהילתית 2; עבודה קבוצתית לעובדים קהילתיים

המסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים שנה א' - דינמיקה קבוצתית; התערבות וטיפול בעבודה סוציאלית; שיטות התערבות בעבודה סוציאלית קהילתית; עבודה פרטנית לעובדים קהילתיים

המסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים שנה ב' - טיפול בפרט המבוגר; שיטות התערבות עם הקבוצה; שיטות התערבות עם הקהילה

המסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים שנה ג' - סוגיות נבחרות בטיפול דינמי וטיפול בפרט המבוגר ב'; טיפול פרטני במערכות שיקום ובריאות; רוצים שינוי?! שינוי מדיניות הלכה למעשה

ג. סטודנט שנכשל בקורס אשר קבלת ציון עובר בו מהווה תנאי הכרחי, לא יורשה להירשם לקורס מתקדם יותר שלגביו קיים תנאי מקדים.

ד. מבלי לגרוע מהאמור בעניין זה להלן, סטודנט שנכשל באחד מקורסי המתודה או בהכשרה מקצועית לא יורשה להירשם לאף קורס מקורסי המתודה או להכשרה מקצועית מתקדמים יותר עד שלא יעבור את קורס המתודה שנכשל בו וכן יחזור על ההכשרה המקצועית של אותה שנה.

 

7. בקורסי המתודה ובקורס "מבוא לפסיכולוגיה א" קיימת חובה לגשת למבחן במועד א'. סטודנט שנכשל במועד א' או שלא ניגש למבחן במועד א' בקורסי המתודה ולא נרשם לו ציון עובר בעת ההרשמה לא יוכל להירשם לשנת הלימודים הבאה. בקורס "מבוא לפסיכולוגיה א", סטודנט שנכשל במועד א' או שלא ניגש למבחן במועד א' ולא נרשם לו ציון עובר, תבוטל הרשמתו לקורס "מבוא לפסיכולוגיה ב".

8. א. הציונים בתוכנית הכללית ובקורסי המתודות יקבעו על ידי חברי סגל בית הספר הממונים על כל קורס וקורס בעזרת: מבחנים חיצוניים ופנימיים בכתב או בעל פה, כתיבת עבודות, תרגילים, דוחות, השתתפות בכיתה וכו', כפי שיקבע על ידי כל חבר סגל לגבי הקורס הניתן על ידו.

ב. הציון הסופי בהכשרה מקצועית יקבע על ידי ראש היחידה להכשרה המקצועית של בית הספר בהתייעצות עם המדריך והמקשר ובהתבסס על ההערכות הכתובות של המדריך.

ג. סטודנט אשר יקבל ציון סופי נכשל בשני קורסים או יותר מהתוכנית הכללית, לא יוכל להמשיך לימודיו ולהתקבל לתוכנית הלימודים של שנת הלימודים הבאה, כל עוד לא יחזור שנית על קורסים בהם נכשל, ויקבל בהם לפחות את הציון הנדרש, בתנאי נוסף שהממוצע של כל ציוניו בגין אותה שנת לימודים יהיה לפחות 70 כאמור בסעיף 6(ד) לעיל.

 

9. סטודנט אשר במהלך השנה התגלו קשיים בהכשרה המקצועית או בקורסי המתודה או שקיבל ציון נכשל באחד מקורסי המתודה או בהכשרה המקצועית ינהגו לגביו באופן הבא:

א. ועדת הסטאטוס תדון בהמשך לימודיו של סטודנט בביה"ס במקרים הנ"ל.

ב. יו"ר ועדת הסטאטוס יודיע לסטודנט בכתב, מבעוד מועד, על ההחלטה להביאו לדיון בפני ועדת הסטאטוס ויפרט את הרקע והסיבות לכך.    

ג. הסטודנט יציג בפני הועדה את עמדתו וטיעוניו לגבי ההחלטה להביאו לדיון. הסטודנט רשאי לשלוח לוועדת הסטאטוס, לפני מועד הדיון, מכתב מפורט שבו מוצגים עמדתו וטיעוניו.

ד. הוועדה יכולה להמליץ לראש ביה"ס  על אחת משלוש האפשרויות הבאות:

1. המשך לימודיו של הסטודנט.

2. חזרה על שנת הלימודים .

3. הפסקת לימודיו של הסטודנט בביה"ס לעבודה סוציאלית.

ה. המלצת ועדת הסטאטוס תועבר לראש ביה"ס שיחליט לגבי העניין הנדון, ויודיע לסטודנט על החלטתו בכתב.

ו.  אם ראש ביה"ס החליט לאפשר לסטודנט לחזור על שנת הלימודים, מחויב הסטודנט בחזרה על כל קורסי המתודה ועל ההכשרה המקצועית. על הסטודנט לעמוד בדרישות ובמטלות כל הקורסים עליהם הוא חוזר.

ז. הסטודנט רשאי להגיש ערעור מנומק בכתב על ההחלטה תוך שבועיים מיום קבלת המכתב.

ח. ראש ביה"ס יקבע את הרכב ועדת הערעורים. הוועדה תכלול שלושה חברי סגל בכירים. הסטודנט יוזמן להשמיע את דבריו בפני הוועדה. הוועדה תעביר את המלצתה לראש ביה"ס לע"ס. החלטת ראש ביה"ס לגבי מעמדו של הסטודנט תהיה סופית.

 

10. סטודנט אשר קיבל ציון סופי נכשל בקורס אחד בלבד מהתוכנית הכללית, חייב לחזור ולהשתתף באותו קורס בשנה שלאחר מכן, כתנאי להמשך לימודיו בבית הספר או להשלמתם כחוק, לפי העניין. אם הסטודנט יכשל באותו קורס גם בשנה שלאחר מכן, הוא לא יוכל להמשיך עוד את לימודיו בבית הספר או להשלימם.

 

11. סטודנט שנכשל בקורס אחד בלבד מהתוכנית הכללית או בקורס מתודה והורשה לחזור על אותו קורס ולהמשיך לימודיו – לא יוכל בכל מקרה להשתתף באותם קורסים, אשר ההשתתפות בהם מותנית בקבלת ציון עובר בקורס בו נכשל הסטודנט (ראה סעיף 6 ג').

 

12. בקורסים בהם יש עבודות – את העבודות יש להגיש עד התאריך עליו הודיע המרצה בכיתה. עבודות שיוגשו באיחור לא יבדקו והסטודנט יחויב ללמוד את הקורס שנית.

 

13. נוהל ערעור על ציון: סטודנט רשאי לערער בכתב על ציון בחינה או עבודה בתוך 3 שבועות מיום פרסום הציון. החליט המרצה לבדוק את הבחינה מחדש, ובעקבות זאת שינה את ציונו של הסטודנט יהווה הציון החדש את ציונו הסופי של הסטודנט. בנוגע לעבודות: אין אפשרות לתקן עבודות לאחר קבלת הציון.

 

14. הנוכחות בכל השעורים, הסמינריונים, התרגילים ובהכשרה המקצועית הינה חובה.

בית הספר ינהג על פי הכתוב בתקנות האוניברסיטה בנושא חובת הנוכחות בשיעורים (מלבד קורסי המתודה).

בקורסי המתודה – יש חובת נוכחות בכל השיעורים. במקרים חריגים ובהתקיים נסיבות מוצדקות המגובות באישורים, ניתן להיעדר עד שלוש פעמים בשנה.

לנהלי בית הספר בעניין היעדרות בשל היריון ולידה לחץ/י כאן (מעודכן לדצמבר 2022). לתשומת הלב, שיעור ההיעדרות המצוין בנהלים אלה הוא המקסימלי והכולל, גם במקרה שבו קיימת זכות להיעדר מההכשרה המעשית מסיבה אחרת.

 

הנחיות לגבי היעדרות הסטודנט בגין חתונה

היעדרות מההכשרה המקצועית

סטודנט שנישא במהלך שנת הלימודים האקדמית רשאי להעדר מההכשרה המקצועית ומהלימודים במשך שבעה ימים בלבד .

הסטודנט רשאי להתחיל את חופשת החתונה לפני מועד החתונה ובלבד שהיעדרותו לא תעלה על שבעה ימים.

הודעה על ההיעדרות

מחובתו של הסטודנט, לידע את מורה המתודה ואת המקשרת על נישואיו ותאריך יציאתו לחופשה.

 

15. סטודנט שהחליט לפרוש מן הלימודים חייב להודיע על כך בכתב למרכזת התוכנית וליחידה להכשרה מקצועית. הודעה זו אינה פוטרת מהחובה למתן הודעה בכתב למדור תל"מ, כנדרש בהוראות הכלליות של האוניברסיטה.

 

16. הנספחים לתקנון זה – פירוט חובות וזכויות הסטודנט בהכשרה מקצועית וכללי אתיקה מקצועית לסטודנטים – הינם חלק בלתי נפרד מהתקנון ותנאיהם מחייבים הסטודנטים.

 

17. תקנון זה בא להוסיף על תקנות האוניברסיטה, דרישותיה ונהליה המחייבים את הסטודנטים.

 

 

נספח (1) לתקנון בית הספר לעבודה סוציאלית

חובות וזכויות הסטודנט בהכשרה מקצועית

 

 להלן חובות וזכויות הסטודנט בהכשרה מקצועית.

 

1.  השיבוץ במקום ההכשרה

השיבוצים בהכשרה מקצועית מתבצעים ע"י היחידה להכשרה מקצועית בהתחשב בצרכים הלימודיים של הסטודנט, בצרכים של השדה ובהתאם למדיניות הכללית של האוניברסיטה.

הסטודנטים משובצים באזור המרכז וקרוב לאוניברסיטה. נערך ניסיון להתחשב במקום מגוריו של הסטודנט אך לעיתים הסטודנט משובץ רחוק ממקום מגוריו.הסטודנטים אינם יכולים לבצע הכשרה מקצועית במקום עבודתם. 

על הסטודנט לקחת בחשבון שההכשרה המקצועית יכולה להיות כרוכה בהוצאה כספית לא מבוטלת ובנסיעה. יחד עם זאת, יוחזרו הוצאות כספיות במסגרת העבודה המקצועית, כמו נסיעה לביקורי בית וכו', ע"י מקום ההכשרה המקצועית.

 

2.  ימים ושעות להכשרה מקצועית בשדה

מתחילת שיבוצו בהכשרה מקצועית יתפקד הסטודנט כחבר צוות במקום השיבוץ. מבחינה מנהלית יפעל הסטודנט על פי הוראות הסוכנות ונהליה. אחת ממטרות הלמידה בשדה היא הכרת הסוכנות כארגון, ותפקידי העובדים בה. לכן מצופה מהסטודנט להשתתף באופן פעיל בישיבות צוות ובישיבות אחרות המתקיימות בסוכנות.

 

שעות העבודה במסגרת ההכשרה המקצועית כוללות:

א. טיפול ישיר בפונים בשיטת העבודה הסוציאלית הפרטנית, הקבוצתית והקהילתית.

ב. קבלת הדרכה שבועית.

ג. היכרות עם הסוכנויות ומעורבות פעילה במשימות אותן מבצעים שאר עובדים הסוציאליים בסוכנות (השתתפות בפרויקטים מיוחדים, ישיבות צוות, ראיון אינטייק וכו').

 

שנה א'                            1  יום עבודה בשבוע        יום ג'                   7-5 שעות בשבוע

שנה ב'                            2  ימי עבודה בשבוע        ימים ג', ה'            14 שעות בשבוע (7 שעות ביום)

שנה ג'                            2  ימי עבודה בשבוע        ימים ג', ה'            16 שעות בשבוע (8 שעות ביום)

תוכנית השלמה שנה א'     2  ימי עבודה בשבוע        ימים ג', ה'            14 שעות בשבוע (7 שעות ביום)

תוכנית השלמה שנה ב'     2  ימי עבודה בשבוע        ימים ג', ה'            16 שעות בשבוע (8 שעות ביום)

 

ההכשרה המקצועית בשדה גדושה. לאור זאת מומלץ לתלמידינו לקחת זאת בחשבון בבואם לשלב עבודה נוספת עם לימודיהם ועם ההכשרה המקצועית. אם הסטודנט עובד, מוטלת עליו אחריות לדאוג שהכשרתו המקצועית לא תפגע ולא תופרע עקב כך. בימים שנועדו להכשרה מקצועית בשדה אין הסטודנט רשאי לקחת קורסים בקמפוס האוניברסיטאי על מנת שלא תופרע עבודתו בשדה. שעות ההכשרה המקצועית אינן מוגבלות לשעות הבוקר, אחר הצהריים או הערב בלבד. שעות העבודה תקבענה על פי צורכי המטופלים ומדיניות הסוכנות.

 

יש לקבל את אישור ראש היחידה להכשרה מקצועית לגבי כל חריגה מהתוכנית הנ"ל, גם אם היא נעשית תוך הסכמה מלאה עם המדריך בשדה.

 

ימי חופשה ימי החופשה של הסטודנטים מן הלימודים בקמפוס בר אילן אינם זהים לימי חופש מההכשרה המקצועית. במהלך השנה הסטודנט הינו חלק מהשירות הסוציאלי בו הוא משובץ ועובד בכל הימים בהם עובד השירות.

 

בתחילת שנה"ל יפורסם לוח זמנים מפורט של ההכשרה המקצועית (כולל חופשים) באתר האינטרנט של בית הספר לעבודה סוציאלית. העתק ישלח גם למדריכים.

 

ההכשרה המקצועית אמורה להתקיים במקביל ללמידת קורסי המתודה; לא ניתן לדחות את ההכשרה המקצועית לתקופת הקיץ או לשנת הלימודים הבאה במנותק מקורסי המתודה.

 

3.  מפגשי הדרכה

א. על כל סטודנט להיפגש להדרכה שבועית עם המדריך:

בשנה א' (בסמסטר ב') – שעה בשבוע הדרכה פרטנית.

בשנה ב' ובשנה א' בתוכנית ההשלמה – שעה וחצי בשבוע הדרכה פרטנית.

בשנה ג' ובשנה ב' בתוכנית ההשלמה – שעה וחצי בשבוע הדרכה פרטנית + חצי שעה בשבוע הדרכה על קבוצה לכל סטודנט.

ב. המפגשים יתקיימו במקום ההכשרה המקצועית ביום קבוע ובשעה קבועה ובתנאים המאפשרים סודיות וללא הפרעה.

ג. מפגשי ההדרכה יתבססו על דו"חות תהליך, שנכתבו על ידי הסטודנט, נמסרו למדריך ונקראו על ידו כיומיים לפני מפגש ההדרכה. ההדרכה תינתן על הדו"חות של הפגישות הקודמות עם מטופלים וקבוצות ולפני המפגש הבא.

ד. מפגש ההדרכה יכלול היבטים לימודיים, רגשיים ואדמיניסטרטיביים.

 

המדריך יעביר במשך השנה לאוניברסיטה דו"חות בע"פ ובכתב על התקדמותו ועל הישגיו של הסטודנט. המדריך ימליץ בסוף השנה לראש היחידה להכשרה מקצועית על ציון סופי לסטודנט. הציון הסופי בהכשרה המקצועית (עובר/לא עובר) ייקבע על ידי ראש היחידה להכשרה מקצועית.

 

4. קשר עם האוניברסיטה

א. יהיה קשר רציף בין האוניברסיטה  ובין השדה באשר להתקדמותו של הסטודנט. המדריכים ישתתפו במשך השנה במפגשים עם מורי המתודה ועם המקשרים. המדריכים, מורי  המתודה והסטודנטים מוזמנים לפנות למקשר או לראש היחידה להכשרה מקצועית בכל נושא הקשור להכשרה המקצועית.

ב. כל חריגה מהדרישות המקובלות בשדה הן מצד הסטודנט והן מצד המדריך מצריכה אישורו של ראש היחידה להכשרה מקצועית.

 

5.  עבודה עם מטופלים

א. הדרישות המפורטות על היקף ועל סוג העבודה בכל שנה מופיעות בחוברת המידע למדריכים בהכשרה מקצועית. מורי המתודה ימסרו ויסבירו ציפיות אלו לסטודנטים. האחריות "לספק" את המשימות הלימודיות היא של המדריך. על הסטודנט לעבוד עם כל אוכלוסייה או  עם כל משימה שהוצעה לו.

ב. על הסטודנט להתחיל בעבודתו הישירה עם מטופלים בעבודה פרטנית, קבוצתית, קהילתית תוך כמה שבועות מתחילת שנת הלימודים. יש לדאוג שהסטודנט יעבור אוריינטציה נאותה לשירות ולאוכלוסיית היעד,  אבל לא על חשבון תחילת עבודתו הישירה.

 

6. היעדרות

ההכשרה המקצועית מתחילה בשבוע השני של שנת הלימודים ומסתיימת בשבוע האחרון. יש לסיים את ההערכה הסופית עם סיום שנת הלימודים. אין אפשרות להמשיך לעבוד במקום ההכשרה לאחר סוף שנה"ל (גם לא בהתנדבות).

כל היעדרות מעל לשבוע מהכשרה מקצועית או מקורסי המתודה, מכל סיבה שהיא, מחייבת אישור מראש היחידה להכשרה מקצועית וממורי המתודה.

 

הנחיות לגבי סטודנטית יולדת

לנהלי בית הספר בעניין היעדרות בשל היריון ולידה לחץ/י כאן (מעודכן לדצמבר 2022)

  

הנחיות לגבי היעדרות בגין חתונה

סטודנט שנישא במהלך שנת הלימודים האקדמית רשאי להעדר מההכשרה המקצועית ומהלימודים במשך שבעה ימים (כולל שישי-שבת).

הסטודנט רשאי להתחיל את חופשת החתונה לפני מועד החתונה ובלבד שהיעדרותו לא תעלה על שבעה ימים.

הודעה על ההיעדרות

מחובתו של הסטודנט, לידע את מורה המתודה ואת המקשרת על נישואיו ותאריך יציאתו לחופשה.

 

אם חל שינוי במצב האישי (הריון, כתובת, מילואים וכו') במהלך חופשת הקיץ יש להודיע על כך באופן מיידי לראש היחידה להכשרה מקצועית, על מנת לוודא שההכשרה המקצועית לא תיפגע. לוועדת ההכשרה המקצועית יש הזכות להחליט על הפסקת ההכשרה אם המידע לא נמסר במועד.

אי מילוי הדרישות הנ"ל עלול לגרום להפסקת לימודיו של הסטודנט בהכשרה מקצועית ו/או להפסקת שיבוצם של הסטודנטים במקום ההכשרה המקצועית.

 

 

נספח (2) לתקנון בית הספר לעבודה סוציאלית

קוד האתיקה המקצועית של העובדים הסוציאליים בישראל (2018)