סטודנטים במסלול עם תזה בתואר השני לבעלי תארים אחרים

סטודנטים במסלול עם תזה בתואר השני לבעלי תארים אחרים

תהליך כתיבת עבודת תזה: לו"ז והנחיות 

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תשפ"ד (2024-2023)

נוהל הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים - זכויות וחובות המנחה והמונחה

הנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית 

הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה 

טופס מלווה להגשת הצעת תזה לביה"ס לתארים מתקדמים

טופס דיווח על תיקוני הצעת תזה

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) 

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) במתכונת מאמר

הנחיות להגנה על התזה

תהליך הגשת תזה לספריה וסיום התואר (לאחר הגנה) 

פרסומים מדעיים משותפים לתלמיד תזה ולמנחה: עקרונות מנחים


דוגמאות להצעות תזה ראשוניות:

• הצעת מחקר ראשונית - מחקר איכותני

• הצעת מחקר ראשונית - מחקר כמותי

 

דוגמאות להצעות תזה מלאות:

• הצעת מחקר מלאה - מחקר איכותני

• הצעת מחקר מלאה - מחקר כמותי

  

דוגמאות לעבודות תזה:

• עבודת תזה - מחקר כמותי

• עבודת תזה - מחקר כמותי

• עבודת תזה - מחקר איכותני

• עבודת תזה - מחקר איכותני

• עבודת תזה במתכונת של מאמר

• עבודת תזה במתכונת של מאמר