English שלחו לחבר

סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
גב' שושי פריימן סגנית מנהלית לראש ביה"ס 03-5317736
גב' חנה סומך ראש היחידה ללימודי המשך 03-5318211
גב' דקלה ברקאי תכנית ההשלמה לתואר שני, סגל מנהלי, ביה"ס לעבודה סוציאלית 03-5317736
גב' דנה חת מרכזת תואר ראשון והכשרה מקצועית 03-5318280
גב' שרון כהן סגל מנהלי, היחידה ללימודי המשך 03-5317265
גב' נורית כספי מרכזת היחידה ללימודי המשך 03-5318211
גב' סילבי לביא סגל מנהלי, ביה"ס לעבודה סוציאלית 03-5317736
גב' עידית פורת מרכזת תארים מתקדמים 03-5318354
גב' שרית ספקטור - טורקניץ' מזכירת ראש ביה"ס 03-5317736