לוח זמנים להרשמה לתואר שני לבעלי תארים אחרים

הרשמה לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) הסתיימה. אין מקום לשנה"ל תשפ"ד.

מועד לפתיחת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024) יקבע בהמשך. ההרשמה מתחילה בד"כ בסוף ינואר, יש לעקוב אחר הפרסומים באשר למועד מדויק לפתיחתה.

טופסי הרשמה וקישורים מעודכנים להרשמה באתר 


29.1.2023 - פתיחת ההרשמה

10.2.2023 - יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן

30.4.2023 ועד בכלל - סיום ההרשמה למגמה הטיפולית ולמגמה הטיפולית-אשכול שיקום ובריאות. ההרשמה למגמת ניהול וקהילה נמשכת.

12.5.2023 - יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן. רלבנטי למגמה הפתוחה להרשמה - מגמת ניהול וקהילה.

ההרשמה כוללת: הרשמה כללית אוניברסיטה ובמקביל - העברת כל הטפסים המפורטים בסעיף "תהליך ההרשמה" לביה"ס לעבודה סוציאלית.

לאחר בדיקת יסודית של תיק המועמדות המלא יוחלט אם לזמן את המועמד/ת להמשך תהליך המיון – ריאיונות קבוצתיים. בחירת המועמדים היא יחסית לקבוצת הפונים באותה שנה.

מרס – מאי 2023 - ריאיונות קבוצתיים למסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים.

11.9.2023 - יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן

12.9.2023 - סיום ההרשמה למגמת ניהול וקהילה.

תשובות יתקבלו החל מסוף חודש מאי 2023 ואילך בהתאם להתקדמות תהליכי ההרשמה והמיון.

  • ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לראיון קבוצתי / אישי על פי שיקול דעתה.
  • מועמדים שאין ברשותם תואר / אישור זכאות סופי לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות ומועמדותם תדחה באופן אוטומטי ללא דיון בוועדת הקבלה. אישור על סיום לימודים או זכאות עתידית לא יתקבל.

  • יש לעמוד בתנאי הקבלה במלואם בעת הגשת המועמדות. פונים שיבחרו להגיש מועמדותם ללא עמידה מלאה בתנאי הקבלה - יתכן ותבחן מועמדותם לתוכנית במידה ויהיה לכך מקום בסיום תהליך המיונים (דמי הרשמה לא מוחזרים בכל מקרה).
  • למען הסר ספק - עמידה בתנאי הקבלה מאפשרת המשך דיון בוועדת הקבלה אך אין משמעותה בהכרח הזמנה להמשך תהליך המיון או קבלה ללימודים במסלול.

תהליך ההרשמה וטופסי הרשמה