תנאי קבלה

נכון לספטמבר 2023


ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) הסתיימה


תנאים להגשת מועמדות למסלול לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים * 

* תנאי הקבלה המפורסמים להלן תקפים גם למועמדות לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024). תנאי קבלה יכולים להשתנות משנה לשנה. יש לעקוב אחר הפרסומים המתעדכנים באתר ביה"ס לעבודה סוציאלית (בעמוד זה)


יש לעמוד בכל תנאי הקבלה המפורטים מטה במועד ההרשמה. עמידה רק בחלק מתנאי הקבלה אינה מאפשרת הגשת מועמדות.

1. תואר ממוסד אקדמי מוכר 

מועמדים שאין ברשותם תואר / אישור זכאות סופי לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות ומועמדותם תדחה באופן אוטומטי ללא דיון בוועדת הקבלה. אישור על סיום לימודים או זכאות עתידית לא יתקבל.

2. ממוצע 85 בתואר הקודם

בעת ההרשמה חובה להציג גיליון ציונים סופי ואישור זכאות סופי לתואר.

3. עמידה בקורסי קדם כתנאי לקבלה 

קורסים שנלמדו במסגרת אקדמית ובמוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בעשר השנים האחרונות:

קורסי חובה טרם הגשת מועמדות:

  • מבוא לפסיכולוגיה
  • 2 קורסים מתחום המחקר (כדוגמת סטטיסטיקה ושיטות מחקר)

קורסים שניתן ללמוד בשנה א' במסגרת המסלול (במידה ולא נלמדו קורסים אלה בשבע השנים האחרונות, הקורסים ילמדו במסגרת שנה א' ללימודים במסלול ביום רביעי):

  • פסיכופתולוגיה
  • מבוא לסוציולוגיה
  • יסודות התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד
  • מבוא לתיאוריות יחסי אובייקט

4. ניסיון בעבודה 

(בשכר או בהתנדבות) של שנה (קלנדרית) ומעלה בפעילות חברתית ברמת הפרט, הקבוצה או הקהילה (ניסיון בהוראה בחינוך רגיל בלבד או ניסיון שנרכש במסגרת חובות אקדמיות או שירות צבאי/לאומי, אינו נחשב כניסיון רלבנטי ללימודים בתכנית). יש לצרף אישור ממקום העבודה / ההתנדבות לטופסי המועמדות (אישור ההעסקה חייב להתייחס לניסיון הרלבנטי להרשמה לתכנית). קבלה מותנית באישור על ניסיון של שנה קלנדרית לפחות (ניתן להתייחס לניסיון מצטבר מכמה מקומות עבודה / התנדבות).

המועמדים ידרשו להעביר המלצה (ע"ג טופס מובנה של ביה"ס לעבודה סוציאלית) ולמלא טופס אישי למועמד (טופס מובנה של ביה"ס לעבודה סוציאלית) – ניתן להוריד את הטפסים מעמוד תהליך ההרשמה. יש לשים לב שיש לבצע בנוסף גם הרשמה כללית לאוניברסיטה. 

* ועדת הקבלה תדון רק במועמדים שביצעו את ההרשמה לאוניברסיטה ואת שלבי ההרשמה לביה"ס לעבודה סוציאלית.

* ועדת הקבלה תדון במועמדות על בסיס כל המסמכים שהעביר המועמד לאוניברסיטה ולביה"ס לעבודה סוציאלית. ועדת המיון רשאית לזמן מועמדים לראיון על פי שיקול דעתה

* מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. מספר המקומות במסלול הינו מוגבל. מועמדותם של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה ובחרו להגיש מועמדותם – מועמדותם תבחן ותבדק בסיום תהליך המיונים למסלול במידה ויהיה מקום לכך. מועמדים שהגישו מועמדות ללא זכאות סופית לתואר קודם – מועמדותם תדחה ללא דיון נוסף.

 תנאים נוספים להגשת מועמדות למסלול עם עבודת מחקר (תזה)*

קורס

היקף

טווח שנים

ציון

סטטיסטיקה ועיבוד נתונים

2  שעות שנתיות = קורס בן שעתיים שנתיות או קורס בהיקף של 56 שעות

נלמד בעשר השנים האחרונות

85  ומעלה

שיטות מחקר

2 שעות שנתיות = קורס בן שעתיים שנתיות או קורס בהיקף של 56 שעות

נלמד בעשר השנים האחרונות

85 ומעלה

אנגלית

-----

----

פטור מאנגלית בתואר ראשון או ציון 85 ומעלה בקורס אנגלית בתואר ראשון

* מי שאינו עונה על תנאי הקבלה הללו ומעוניין להירשם למסלול עם תזה צריך לעבור בחינת מיון. הבחינה מתקיימת בחודשי הקיץ (מועד אחד) ויש להירשם אליה מראש כאשר נודיע על המועד. ראש המסלול יבדוק את הבחינה והחלטתו על קבלה / אי קבלה למסלול היא סופית. אין אפשרות לערער על תוצאות הבחינה.

* סטודנטים הלומדים במסלול עם עבודת מחקר (תזה)  - יכול וידרשו ללמוד בשנה השנייה ללימודים קורס מחקר ביום נוסף (יום רביעי).

הערות לתשומת הלב:

  • עמידה בדרישות אלו אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בשנה א'. קבלת פטור מקורסים תבחן לגבי כל מועמד שיתקבל ללימודים בהתאם לקורסים שלמד ולקריטריונים שיקבעו ע"י ביה"ס לעבודה סוציאלית. החלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים ובדיקת גיליון ציונים.
  • אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות, ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, ובתנאי שהקורסים נלמדו בהתאם לקריטריונים המצוינים. לא ניתן ללמוד קורסים אלו בביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן.
  • מועמדים שאין ברשותם תואר / אישור זכאות סופי לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות ומועמדותם תדחה באופן אוטומטי ללא דיון בוועדת הקבלה. אישור על סיום לימודים או זכאות עתידית לא יתקבל.