תנאי קבלה

תנאי הקבלה מעודכנים נכון לינואר 2024


ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024) למסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים הסתיימה. ההרשמה לשנה"ל תשפ"ו תפתח בסוף ינואר-תחילת פברואר, יש לעקוב אחר הפרסומים באתר ובאמצעי התקשורת למידע על מועדי ההרשמה. תנאי קבלה לקראת תשפ"ו יעודכנו במהלך ספטמבר 2024.


שאלות נפוצות

יש לעמוד בכל תנאי הקבלה המפורטים מטה במועד ההרשמה. עמידה רק בחלק מתנאי הקבלה אינה מאפשרת הגשת מועמדות.

1. תואר ממוסד אקדמי מוכר 

מועמדים שאין ברשותם תואר / אישור זכאות סופי לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות ומועמדותם תדחה באופן אוטומטי ללא דיון בוועדת הקבלה. אישור על סיום חובות לימודים או זכאות עתידית לא יתקבל.

2. ממוצע 85 בתואר הקודם

בעת ההרשמה חובה להציג גיליון ציונים סופי ואישור זכאות סופי לתואר.

3. עמידה בקורסי קדם כתנאי לקבלה 

(בנוגע להשלמת קורסים, אם נדרשת, ראו הערות לתשומת הלב בתחתית העמוד)

קורסים שנלמדו במסגרת אקדמית ובמוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בעשר השנים האחרונות:

  • מבוא לפסיכולוגיה
  • 2 קורסים מתחום המחקר (כדוגמת סטטיסטיקה ושיטות מחקר)

אם הקורסים הנ"ל נלמדו שלא במסגרת התואר הקודם, יש לצרף למסמכי ההרשמה גם גיליון ציונים רשמי המעיד על סיום לימודים בקורסים הנ"ל בציון 'עובר'.

4. ניסיון בעבודה 

(בשכר או בהתנדבות) של שנה (קלנדרית=12 חודשים) ומעלה בפעילות חברתית ברמת הפרט, הקבוצה או הקהילה (ניסיון בהוראה בחינוך רגיל בלבד או ניסיון שנרכש במסגרת חובות אקדמיות או שירות צבאי/לאומי, אינו נחשב כניסיון רלבנטי ללימודים במסלול). יש לצרף אישור ממקום העבודה / ההתנדבות לטופסי המועמדות (אישור ההעסקה חייב להתייחס לניסיון הרלבנטי להרשמה לתכנית). קבלה מותנית באישור על ניסיון של שנה קלנדרית לפחות (ניתן להתייחס לניסיון מצטבר מכמה מקומות עבודה / התנדבות).

המועמדים ידרשו להעביר המלצה (ע"ג טופס מובנה של ביה"ס לעבודה סוציאלית) ולמלא טופס אישי למועמד (טופס מובנה של ביה"ס לעבודה סוציאלית) – ניתן להוריד את הטפסים מעמוד תהליך ההרשמה. יש לשים לב שיש לבצע בנוסף גם הרשמה כללית לאוניברסיטה. 


תנאים נוספים להגשת מועמדות למסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה)*

להגשת מועמדות למסלול עם תזה נדרשים בנוסף לסעיפים 1 - 4 תנאי הקבלה האלה:

  • ציון 85 ומעלה בקורס 'שיטות מחקר' בתואר הקודם
  • ציון 85 ומעלה בקורס 'סטטיסטיקה' בתואר הקודם
  • פטור מאנגלית או ציון 85 ומעלה בקורס אנגלית בתואר הקודם

* מי שאינו עונה על תנאי הקבלה הללו ומעוניין להירשם למסלול עם תזה צריך לעבור מבדק מיון. המבדק מתקיים בחודשי הקיץ (מועד אחד). המבדק יבדק ע"י ראש המסלול ותתקבל החלטה על קבלה / אי קבלה למסלול עם תזה.

** סטודנטים הלומדים במסלול עם עבודת מחקר (תזה)  - יכול וידרשו ללמוד בשנה השנייה ללימודים קורס מחקר ביום נוסף (יום רביעי).


* ועדת הקבלה תדון רק במועמדים שביצעו את ההרשמה לאוניברסיטה ואת שלבי ההרשמה לביה"ס לעבודה סוציאלית.

* ועדת הקבלה תדון במועמדות על בסיס כל המסמכים שהעביר המועמד לאוניברסיטה ולביה"ס לעבודה סוציאלית. ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לראיון על פי שיקול דעתה

* מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. מספר המקומות במסלול הינו מוגבל. מועמדותם של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה ובחרו להגיש מועמדותם – מועמדותם תבחן ותבדק בסיום תהליך המיונים למסלול במידה ויהיה מקום לכך. מועמדים שהגישו מועמדות ללא זכאות סופית לתואר קודם – מועמדותם תדחה ללא דיון נוסף.

הערות לתשומת הלב:

  • עמידה בדרישות אלו אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בשנה א'. קבלת פטור מקורסים תבחן לגבי כל מועמד שיתקבל ללימודים בהתאם לקורסים שלמד ולקריטריונים שיקבעו ע"י ביה"ס לעבודה סוציאלית. החלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים ובדיקת גיליון ציונים.

  • אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות, ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, ובתנאי שהקורסים נלמדו בהתאם לקריטריונים המצוינים. לא ניתן ללמוד קורסים אלו בביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן.
  • מועמדים שאין ברשותם תואר / אישור זכאות סופי לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות ומועמדותם תדחה באופן אוטומטי ללא דיון בוועדת הקבלה. אישור על סיום לימודים או זכאות עתידית לא יתקבל.