תנאי קבלה

שלחו לחבר

נכון לינואר 2020

תנאים להגשת מועמדות לתכנית ההשלמה לתואר שני לקראת שנה"ל תשפ"א (2021-2020)

יש לעמוד בכל תנאי הקבלה המפורטים מטה. עמידה רק בחלק מתנאי הקבלה אינה מאפשרת הגשת מועמדות

  • תואר ממוסד אקדמי מוכר (מועמדים שאין ברשותם תואר /  אישור זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות).
  • ממוצע 85 בתואר הקודם. בעת ההרשמה חובה להציג גיליון ציונים סופי ואישור זכאות לתואר
  • 4 ש"ש (8 נ"ז) במדעי החברה שנלמדו ב-10 השנים האחרונות * (2 נ"ז = קורס בהיקף של 28 שעות; 4 נ"ז = קורס בהיקף של 56 שעות). קורסים מהתחומים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, קרימינולוגיה, אנתרופולוגיה, מדעי ההתנהגות וכדומה.
  • 4 ש"ש (8 נ"ז) בקורסי מחקר שנלמדו ב-10 השנים האחרונות * (יש לשים לב לתנאים המיוחדים לקבלה למסלול עם תזה המפורטים בהמשך). קורסים מהתחומים: שיטות מחקר, סטטיסטיקה, עיבוד נתונים וכדומה.
  • ניסיון בעבודה (בשכר או בהתנדבות) של שנה ומעלה בפעילות חברתית ברמת הפרט, הקבוצה או הקהילה (ניסיון בהוראה בלבד או ניסיון שנרכש במסגרת חובות אקדמיות או שירות צבאי/לאומי, אינו נחשב כניסיון רלבנטי ללימודים בתכנית). יש לצרף אישור ממקום העבודה / ההתנדבות לטופסי המועמדות (אישור ההעסקה חייב להתייחס לניסיון הרלבנטי להרשמה לתכנית). קבלה מותנית באישור על ניסיון של שנה לפחות.
  • המועמדים ידרשו להעביר המלצה (ע"ג טופס מובנה של ביה"ס לעבודה סוציאלית) ולמלא טופס אישי למועמד (טופס מובנה של ביה"ס לעבודה סוציאלית) – ניתן להוריד את הטפסים מעמוד תהליך ההרשמה. יש לשים לב שיש לבצע בנוסף גם הרשמה כללית לאוניברסיטה.

לאחר בדיקה יסודית של גיליון הציונים, של השאלון האישי ושל האישורים וההמלצה, יוחלט אם לזמן את המועמד/ת להמשך תהליך המיון - ראיון קבוצתי / ראיון אישי.

בחירת המועמדים היא יחסית לקבוצת הפונים באותה שנה. מקרים חריגים יידונו בשלבים מאוחרים של תהליך ההרשמה לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.

 

תנאים נוספים להגשת מועמדות למסלול עם עבודת מחקר (תזה)*

 

קורס

היקף

טווח שנים

ציון

סטטיסטיקה ועיבוד נתונים

2  ש"ש (4 נ"ז) = קורס בן שעתיים שנתיות או קורס בהיקף של 56 שעות

נלמד בעשר השנים האחרונות

85  ומעלה

שיטות מחקר

2 ש"ש (4 נ"ז) = קורס בן שעתיים שנתיות או קורס בהיקף של 56 שעות

נלמד בעשר השנים האחרונות

85 ומעלה

אנגלית --------------- ---------- פטור מאנגלית בתואר ראשון או ציון 85 ומעלה בקורס אנגלית בתואר ראשון

* סטודנטים הלומדים במסלול עם עבודת מחקר (תזה) ילמדו בשנה השנייה ללימודים קורס מחקר ביום נוסף (יום רביעי).


החל משנה"ל תש"פ יחול שינוי בשיטת הניקוד האקדמי באוניברסיטת בר-אילן ויתבצע מעבר לשעות סמסטריאליות. לפיכך עודכן אופן רישום שעות הלימוד הנדרשות וליד כל ציון שעות לימוד בש"ש צוין מס' נקודות זכות המעודכן בסוגריים. דרישות הקבלה לא השתנו, השינוי הוא בשיטת חישוב הניקוד האקדמי בלבד.

* עמידה בדרישות אלו אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בשנה א'. קבלת פטור מקורסים תבחן לגבי כל מועמד שיתקבל ללימודים בהתאם לקורסים שלמד ולקריטריונים שיקבעו ע"י ביה"ס לעבודה סוציאלית. החלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים ובדיקת גיליון ציונים.

הערה: אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות, ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, ובתנאי שהקורסים נלמדו בהיקף השעות הנדרש ובהתאם לקריטריונים המצוינים. לא ניתן ללמוד קורסים אלו בביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן.