English שלחו לחבר

מועמדים לתואר שני בעבודה סוציאלית (לבעלי תואר ראשון בע"ס)

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב (בכל מגמות הלימוד) הסתיימה.

שימו לב לשני שלבי ההרשמה. חובה לבצע את שני השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד/ת


נכון  לינואר 2021

תנאי הקבלה לתואר שני:

1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי מוכר בממוצע של 85 ומעלה (מועמדים שאין ברשותם בעת ההרשמה תעודת זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות).

2. ניסיון בתפקיד עו"ס:

מגמה טיפולית ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בטיפול פרטני ארוך טווח בגישה דינמית בשירות מוכר לעבודה סוציאלית וקבלת הדרכה שבועית מעובד סוציאלי בעל תואר שני בעבודה סוציאלית וראייה טיפולית.

מגמת שיקום ובריאות - ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בעבודה טיפולית בתחומי המוגבלויות, הבריאות או בריאות הנפש וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

מגמת פיתוח קהילתי וארגוני - ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בתפקידי ניהול / ריכוז או בעבודה קהילתית או בעבודה פרטנית המשלבת מרכיבים ריכוזיים / קהילתיים וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

3. להגשת מועמדות למסלול עם תזה נדרשים בנוסף לסעיפים 1 + 2 תנאי הקבלה האלה:

  • ציון 85 ומעלה בקורס 'שיטות מחקר' בתואר הראשון

  • ציון 85 ומעלה בקורס 'סטטיסטיקה ו-spss' בתואר הראשון

  • פטור מאנגלית בתואר ראשון או ציון 85 ומעלה בקורס אנגלית בתואר ראשון

מי שאינו עונה על תנאי הקבלה הללו ומעוניין להירשם למסלול עם תזה צריך לעבור בחינת מיון. הבחינה מתקיימת בחודשי הקיץ (מועד אחד) ויש להירשם אליה מראש כאשר נודיע על המועד. ראש התכנית יבדוק את את הבחינה והחלטץו על קבלה / אי קבלה למסלול היא סופית. אין אפשרות לערער על תוצאות הבחינה.

 

- מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. בית הספר אינו מבטיח את קבלת כל הפונים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

 

- ועדת הקבלה אינה מתחייבת לדון במועמדים שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה. במקרים חריגים וייחודיים תישקל מועמדות של מי שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה, בהתאם להחלטת ועדת הקבלה ושיקוליה. הדיון במועמדים אלו יתקיים בשלבים מאוחרים של תקופת ההרשמה, לאחר הדיון במועמדים העונים על כל תנאי הקבלה.

- דמי ההרשמה לא יוחזרו, כולל למועמדים שלא התקבלו ללימודים או ביטלו את הרשמתם.

- כל הסטודנטים לתואר שני מחויבים לעבוד במהלך הלימודים (בשכר או בהתנדבות) בשירות מוכר לעבודה סוציאלית בהיקף של 8 שעות שבועיות לפחות בליווי הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

- במגמה הטיפולית, בשתי שנות הלימודים לצורך הלמידה בסמינר ופרקטיקום נדרש לטפל בשני מטופלים בני 17 ומעלה טיפול פרטני ארוך טווח בגישה דינמית (לא הדרכת הורים) בשירות מוכר לעבודה סוציאלית בליווי הדרכה שבועית קבועה מעובד סוציאלי בעל תואר שני בעבודה סוציאלית וראייה טיפולית. בשנה הראשונה, מי שלומד במסלול בלי תזה נדרש, נוסף על שני מטופלים אלו, לעמוד בדרישות הסמינר ופרקטיקום הנוסף (לטפל במשפחה או בקבוצה או ב-2 ילדים או במבוגר נוסף לפרקטיקום cbt). אם במקום העבודה שלכם אינכם מטפלים במטופלים לפי כל הקריטריונים שהוצגו או שההדרכה שאתם מקבלים אינה תואמת את הקריטריונים, עליכם לקבל מטופלים והדרכה מתאימה במקום העבודה או להתנדב בליווי הדרכה מתאימה. לא ניתן יהיה לסיים את קורסי הסמינר והפרקטיקום בהצלחה ללא מטופלים והדרכה מתאימים.

 

תהליך הגשת המועמדות והרשמה כולל כמה שלבים:

חובה לבצע את כל השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד/ת

1. יש להירשם לתואר שני בעבודה סוציאלית באתר אוניברסיטת בר-אילן ולעקוב אחרי ההנחיות, כולל צירוף גיליון ציונים ותעודת סיום תואר/אישור זכאות לתואר.

2. בנוסף ובמקביל, יש לשלוח ישירות לבית הספר לעבודה סוציאלית את טופסי ההרשמה המובנים כמפורט להלן:

  • טופס פרטים אישיים ומקצועיים ושאלון אישי 
  • המלצה ממונה בעבודה * (על המועמד/ת להוריד את טופס ההמלצה ולדאוג שישלח ישירות מהמממליץ/ה לדוא"ל: harshama.swma@biu.ac.il)
  • המלצה ממדריך/ה נוכחי/ת * (על המועמד/ת להוריד את טופס ההמלצה ולדאוג שישלח ישירות מהמממליץ/ה לדוא"ל: harshama.swma@biu.ac.il)
  • המלצה מחבר סגל באקדמיה - רק למי שסיים תואר ראשון בע"ס בשלוש השנים האחרונות (על המועמד/ת להוריד את טופס ההמלצה ולדאוג שישלח ישירות מהמממליץ/ה לדוא"ל: harshama.swma@biu.ac.il)

* אם הממונה בעבודה והמדריך/ה הנוכחי/ת הם אותו אדם, עליו/ה למלא את שתי ההמלצות.

3. למועמדים שיבצעו את שני השלבים הראשונים במלואם יישלח במייל שאלון למילוי אישי

ועדת הקבלה תדון במועמדות של מי שביצע את כל שלבי ההרשמה ותקבל החלטה על סמך כל המסמכים שהעביר המועמד לאוניברסיטה ולביה"ס לעבודה סוציאלית. ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לראיון על פי שיקול דעתה.

לפרטים נוספים בנושאי הרשמה לתואר שני:

גב' עידית פורת

טלפון: 03-5318354

דוא"ל: harshama.swma@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון : 10/10/2021