מחשבות על פרידה מהורים, זמינות מחשבות על מוות ונטילת סיכונים בקרב מתבגרים – תפקידם הממתן של רמת הספרציה-אינדיבידואציה, סגנון ההתקשרות והמשמעות בחיים

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

פרידות מתרחשות לאורך מעגל החיים, אך בגיל ההתבגרות מקבלת חווית הפרידה משמעות מרכזית ולה נלווים ביטויים רגשיים והתנהגותיים שונים. ניכר, כי חווית הפרידה בקרב מתבגרים זוכה למקום נרחב בספרות התיאורטית, ותיאורטיקנים רבים היטיבו לתאר את חשיבות הפרידה הסימבולית מההורים לצד מורכבותם של תהליכי פרידה אלו הכוללים מעין חווית מוות. אולם, מעטים המחקרים אשר ביקשו לבחון באופן אמפירי את משמעויותיה של חווית הפרידה וביטוייה בקרב מתבגרים. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון חוויה זו והשפעתה על מחשבות קיומיות כדוגמת מחשבות על מוות ועל הנכונות לנטילת סיכונים.

מחקר זה מורכב משני ניסויים, הראשון התמקד בהשפעת מחשבות הפרידה של מתבגרים מהוריהם על זמינות מחשבות על מוות; השני, התמקד בהשפעת מחשבות על פרידה מן ההורים על ביטוי התנהגותי המאפיין את גיל ההתבגרות – הנכונות ליטול סיכונים, תוך התייחסות לשלושה משתנים ממתנים הרלבנטיים לתהליכי ההתבגרות, שלב הספרציה-אינדיבידואציה, סגנון ההתקשרות ותפיסת המשמעות בחיים.

במחקר השתתפו מתבגרים ומתבגרות בגילאי 16-18 תלמידי תיכון, אשר אינם משולבים במסגרות חוץ ביתיות. המדגם במחקר 1 כלל 151 מתבגרים (בנים ובנות), אשר בקבוצת הניסוי התבקשו לחשוב על פרידה מהוריהם ואילו בקבוצת הביקורת התבקשו לחשוב על חווית טיפול שיניים (חוויה שלילית שאינה קשורה בפרידה). לאחר מכן התבקשו כל המשתתפים לענות על שאלון לבדיקת זמינות מחשבות על מוות. במחקר 2 השתתפו 259 מתבגרים (בנים ובנות), אשר לאחר חשיפתם לתפעול בדומה לזה של מחקר 1, התבקשו להשיב על  שאלונים לבחינת נטילת סיכונים, סגנון התקשרות, משמעות בחיים וספרציה-אינדיבידואציה.

ממצאי מחקר 1 הראו כי מחשבות על פרידה מההורים עוררו יותר מחשבות על מוות באופן מובהק לעומת תפעול אברסיבי אחר. ממצאי מחקר 2 לא הצביעו על קשר ישיר בין מחשבות על פרידה מההורים לבין נכונות לנטילת סיכונים אך נמצאו קשרים עם משתנים אישיותיים כגון סגנון ההתקשרות ומאפייני שלב הספרציה - אינדיבידואציה אשר מיתנו את הקשר בין מחשבות על הפרידה מההורים לבין הנכונות לנטילת סיכונים. המשמעות בחיים לא נמצאה כממתנת את הנכונות לנטילת סיכונים.   

חשיבות המחקר טמונה, מבחינה תיאורטית, בקידום ההבנה לגבי הקשר בין  מושג הפרידה למושג המוות מחד, וההבנה לגבי הקשר בין חוויה אפשרית של פרידה מהורים לבין נטילת סיכונים, מאידך. חשיבותו טמונה גם בהעמקת ההבנות לגבי תפקידם של משתנים ממתנים שונים. בחינתם של קשרים אלו חשובה במיוחד  בקרב מתבגרים, שנושאי מוות, פרידה ונטילת סיכונים מהווים מרכיב משמעותי מבניית זהותם האישית. חשיבותו עשויה לבוא לידי ביטוי גם מבחינה יישומית, בהעשרת דרכי ההתערבות ופיתוח מענים טיפוליים הולמים למתבגרים המצויים בשלב חיים משמעותי זה.