הנחיות ונהלים ללומדים ביחידה ללימודי המשך

facebook

  • הודעות ועדכונים בכל הקשור לקורסים של היחידה ללימודי המשך ישלחו בדוא"ל לקבוצת הלומדים

 

  •  על פי נוהלי מחלקת הבטחון של האוניברסיטה, כל אדם הנכנס בשערי הקמפוס חייב להציג תעודה מזהה. נא הקפידו שתמיד תהיה בהישג ידכם תעודה מזהה (תעודת זהות, רשיון נהיגה). לא תתאפשר כניסה לקמפוס בר-אילן ללא תעודה מזהה.

 

  •  תלמידי היחידה ללימודי המשך זכאים להשתמש בשירותי ספריות האוניברסיטה. כמו כן, תלמידי היחידה יכולים להשתמש במאגרי המידע האלקטרוניים של האוניברסיטה. הנחיות הכניסה למאגרים מופיעות באתר הספריות של אוניברסיטת בר-אילן. אין באפשרות תלמידי היחידה לקבל תעודת סטודנט.

 

  • חובת נוכחות: למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי קיימת חובת נוכחות 100% של התלמיד בכל שעות הלימוד בקורס. במקרים מיוחדים וחריגים ומסיבות מוצדקות בלבד, ובליווי אישורים מתאימים, ניתן להיעדר עד 20% משעות הלימוד בקורס. במקרה זה יש להציג הצהרה בכתב של הלומד על היעדרות או אישור מגורם מוסמך כגון: אישור רופא, אישור מצה"ל על שירות מילואים פעיל. יש להודיע מראש על היעדרות למזכירות היחידה ללימודי המשך ולהעביר, כאמור, אישור רשמי / הצהרה על תאריך ההיעדרות.

 

  • לקורסים שבהם ניתן גמול השתלמות: עפ"י הנחיות משרד החינוך, במהלך יום הלימודים יועברו דפי נוכחות לחתימת התלמיד: בקורס של עד 4 שעות יועברו 2 דפי נוכחות בתחילת המפגש ובסופו, ובקורס שמעל 4 שעות יועברו 3 דפי נוכחות, בתחילת המפגש, באמצע ובסוף המפגש. דפי הנוכחות נלקחים בעת פתיחת השיעור. המאחרים יחתמו על "דף מאחרים" ובו תצויין שעת ההגעה של התלמיד וסיבת האיחור. תלמיד שיוצא לפני סיום המפגש יחתום על "טופס יציאה מוקדמת במהלך מפגש". "דף המאחרים" ו"טופס היציאה במהלך מפגש" ימצאו במזכירות היחידה ללימודי המשך ועל התלמיד האחריות להגיע ולמלא אותם במידת הצורך. יובהר כי חישוב הזכאות לגמול השתלמות יהיה אך ורק לפי דפי החתימות ללא קשר לנספחים. נא הקפידו להגיע ולצאת בזמן מהשיעורים. בכל שעות המפגש חלה חובת נוכחות של 70% מתלמידי הכיתה (חל איסור לחתום על טופס הנוכחות ולצאת מהשיעור). במקרה של מיעוט נוכחות (פחות מ-70%) של תלמידי הקורס, השיעור יבוטל ויושלם במועד אחר.

 

  • תשלום שכר לימוד: אפשרויות תשלום שכר לימוד. המתקבלים ללימודים יקבלו הודעה על תשלום מקדמה בסך 25% משכר הלימוד. שכר הלימוד צמוד למדד יוקר המחייה, יולי מידי שנה. באפשרות התלמיד לצפות בחשבון האישי דרך מידע אישי לסטודנט - אינ-בר. בכל פניה לגבי שכר לימוד יש לפנות אל מזכירות היחידה ללימודי המשך בלבד ולא למדור שכר לימוד האוניברסיטאי.

 

  • חל איסור להשתמש בטלפון הסלולרי בשעת השיעור. בחלק מהקורסים ידרשו הסטודנטים לעזרים שירכשו באופן אישי ע"י הסטודנט.

 

  • התאמת התלמיד תבחן ע"י סגל ההוראה לאורך מסלול הלמידה ובמידה ולא ימצא מתאים, היחידה רשאית להפסיק את לימודיו, לאחר מתן הזדמנות להגיב לטענות בדבר אי ההתאמה. במקרה כזה תינתן לתלמיד הזכות לערער בפני ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית.

 

  • תנאי ביטול הרשמה והפסקת / הקפאת לימודים: על ביטול הרשמה יש להודיע בכתב בלבד למשרדי היחידה ללימודי המשך, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן, ולוודא שהפניה התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים. דמי ההרשמה אינם מוחזרים בעקבות ביטול הרשמה/אי קבלה לתכנית.

          במקרה של ביטול הרשמה יחולו הכללים הבאים על החזרים וחיוביים כספיים: 

תאריך ההודעה

גובה החיוב בגין ההפסקה

עד 30 יום לפני מועד פתיחת התוכנית

אין חיוב בשכר לימוד

עד 15 יום לפני מועד פתיחת התוכנית

חיוב ב- 25% מגובה שכר הלימוד המלא של התוכנית

מיום פתיחת התכנית ועד 15 יום לאחר פתיחת התוכנית

חיוב ב- 50% מגבוה שכר הלימוד המלא של התוכנית

החל מ-16 ימים מיום פתיחת התוכנית ואילך

חיוב בשכר הלימוד המלא של התוכנית

תלמיד המעוניין בהקפאת / הפסקת לימודים חייב להגיש בקשה מנומקת בכתב למשרדי היחידה ללימודי המשך, בית הספר לעבודה סוציאלית בלבד ולקבל את אישור ועדת היחידה לבקשה.

 

  • אישור לימודים / תעודת סיום, מותנה בסיום כל החובות הנדרשים בתכנית הלימודים (עבודות, שכ"ל, נוכחות וכו'). אי הגשת עבודות כנדרש בתכנית וסיום כל החובות במועד, תפגע בזכאות לקבלת תעודה ולקבלת אישור לגמול השתלמות (בקורסים בהם ניתן אישור לגמול השתלמות). מועד הזכאות יצוין בתעודה. בקשה להפקת אישור / תעודה שאבד/ה תועבר למזכירות היחידה ללימודי המשך בלבד. הפקת תעודה / אישור חדש/ה הנה בתשלום. פרטים יועברו למבקשים. הגשת עבודות באיחור (לאחר אישור היחידה)  cont.education@biu.ac.il תחויב בתשלום נוסף, פרטים במזכירות היחידה בדוא"ל.

צוות היחידה ללימודי המשך מאחל לך שנת לימודים פורייה ומהנה