היחידה ללימודי המשך - סדרי הרשמה ותשלום

facebook

מידע אישי לסטודנט - אינ-בר

הנחיות תשלום שכר לימוד

טופס תנאים כלליים

 • פתיחת תכניות הלימוד מותנית במספר מינימלי של משתתפים, ומספר המשתתפים בכל תכנית מוגבל המקדימים להירשם ולשלם תשלום ראשון, יבטיחו את מקומם.
 • המעוניינים להירשם ימלאו את טופס ההרשמה המקוון של התכנית. טופס ההרשמה יקלט ויטופל במערכת רק לאחר תשלום דמי הרשמה בסך 200 ש"ח. יודגש כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים אלא אם התכנית בוטלה ע"י היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד.
 • לאחר מילוי טופס ההרשמה המקוון יש לשלוח לדוא"ל היחידה ללימודי המשך בציון שם התכנית שאליה נרשמת, את כל החומר הנדרש והמפורט בדף ההרשמה של התכנית.
 • עלויות התכניות, הקורסים והסדנאות מפורטות באתר התכנית. שכר הלימוד ישולם על פי הנחיות מדור שכר לימוד: תשלומי שכר לימוד ואפשרויות תשלום. המתקבלים ללימודים יקבלו הודעה על תשלום מקדמה בסך 25% משכר הלימוד. שכר הלימוד צמוד למדד יוקר המחייה, יולי מידי שנה.
 • ההשתתפות בתכניות הלימוד של היחידה אינה מיועדת להשגת תואר אוניברסיטאי ואינה מקנה נקודות זכות אקדמיות.
 • התאמת התלמיד/ה תבחן ע"י סגל ההוראה במהלך הלימודים. במידה ולא ימצא מתאים/ה, היחידה רשאית להפסיק את לימודיו/ה, לאחר מתן הזדמנות להגיב לטענות בדבר אי ההתאמה. במקרה כזה תינתן לתלמיד/ה הזכות לערער בפני ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית.
 • אישור השתתפות או תעודה ינתן למסיימי התכנית לאחר שמילאו את כל דרישות ומטלות התכנית, ובכלל זה נוכחות של לפחות 80% מסך שעות התכנית וסיום תשלום שכר לימוד, ועפ"י נוהלי היחידה.
 • רשימה עדכנית של תוכניות הלימוד, שמות המרצים ומועדי פתיחת תכניות הלימוד מתעדכנים באתר היחידה מעת לעת.
 • התכניות כפופות לשינויים עקב אילוצי המערכת. על כל שינוי תינתן הודעה למשתתפים.
 • תנאי ביטול הרשמה והפסקת / הקפאת לימודים: על ביטול הרשמה יש להודיע בכתב בלבד למשרדי היחידה ללימודי המשך, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן, ולוודא שהפניה התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים. דמי ההרשמה אינם מוחזרים בעקבות ביטול הרשמה/אי קבלה לתכנית.

במקרה של ביטול הרשמה יחולו הכללים הבאים על החזרים וחיובים כספיים: 

תאריך ההודעה

גובה החיוב בגין ההפסקה

עד 30 יום לפני מועד פתיחת התוכנית

אין חיוב בשכר לימוד

עד 15 יום לפני מועד פתיחת התוכנית

חיוב ב- 25% מגובה שכר הלימוד המלא של התוכנית

מיום פתיחת התכנית ועד 15 יום לאחר פתיחת התוכנית

חיוב ב- 50% מגבוה שכר הלימוד המלא של התוכנית

החל מ-16 ימים מיום פתיחת התוכנית ואילך

חיוב בשכר הלימוד המלא של התוכנית

 תלמיד המעוניין בהקפאת / הפסקת לימודים חייב להגיש בקשה מנומקת בכתב למשרדי היחידה ללימודי המשך, בית הספר לעבודה סוציאלית בלבד ולקבל את אישור ועדת היחידה לבקשה

 • כל פניה או בקשה בכל נושא הכולל גם את נושא שכר הלימוד, יש להפנות למזכירות היחידה ללימודי המשך בלבד. אין לפנות לגורם אחר באוניברסיטה, אלא אם הופנה ע"י מזכירות היחידה. טלפון היחידה ללימודי המשך: 03-5318211 או 03-5317265, או בדוא"ל: cont.education@biu.ac.il

צוות היחידה ללימודי המשך מאחל שנת לימודים פורייה ומהנה