הרשמה לתוכניות היחידה ללימודי המשך לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023)