למידה אחרת - חוויה ואתגר: הכשרת עובדי הוראה בתחום לקויות למידה ובעיות קשב וריכוז

ליקוי למידה הוא סינדרום המלווה את הלוקה בו לאורך כל חייו, כתלמיד, כמועסק וכאיש משפחה. לכן, לצד ומעבר להתמודדות סביבתו החינוכית על הדרכים האופטימליות לשילובו בלימודים, חיוני להכינו מבחינה מעשית ופסיכולוגית גם לשלבי חייו הבאים, ובראש ובראשונה לשלב רכישת המקצוע. מבחינה זו מהווים המורים המלווים את לקוי הלמידה לאורך שנות התיכון בכלל, והתיכון המקצועי ו/או מסגרות אחרות להכשרה מקצועית בפרט, גורם בעל השפעה ראשונה במעלה לגבי עיצוב דרכו של הנ"ל כתלמיד וכאדם בוגר. הגישה הכוללנית לגבי ההתייחסות לסינדרום הנזכר הודגשה באמצעות החוק הקובע שוויום זכויות בתעסוקה לאנשים עם מוגבלויות. פועל יוצא מכל הנאמר הוא חובתו של איש החינוך להכיר ולהבין את מהות הליקוי המורכב ולרכוש כלים להתמודדות עם השלכותיו על שטחי הלמידה השונים, כמו גם על כיווני ההכשרה המקצועית המותאמים ליכולותיו ולמגבלותיו של כל אחד מהסובלים ממנו.

מטרות ההשתלמות

הרחבת הידע לגבי המושגים "ליקוי למידה" ו-"הפרעות קשב וריכוז"; הבנת עומק של השלכות הליקויים על עולמו הרגשי, החברתי וההתנהגותי של הלוקים בהם; הכרה ועיצוב של דרכי התמודדות יעילות עם כל אלה במסגרות חינוכיות שונות.

אוכלוסיית היעד

עובדי הוראה - מורים, מרצים ומנהלים בכל המסגרות, העיוניות והמקצועיות.

מבנה ההשתלמות

שבעה מפגשים, סה"כ 28 שעות לימוד לכל שלב. כל שלב הינו השתלמות בפני עצמה כמפורט בתכנית הלימודים.

תכנית הלימודים

שלב א': בוגרים עם ליקויי למידה - מושגי יסוד - 28 שעות

  • סדנת הדמיה - היכרות חווייתית של הסינדרומים ליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז וניתוח קוגנטיבי של תגובותיהם הרגשיות של משתתפי הסדנה לצורך יצירת מודעות מעמיקה לגבי הנושאים הנידונים - 4 שעות 
  • ליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז אצל בוגרים - איפיונים מרכזיים של הליקויים השונים - דיסלקציה, דיסגרפיה, דיסקלקוליה, דיספרקסיה. הבחנה בין ליקויים ראשוניים ומשניים, זיהוי סימנים מחשידים. תוצאות קוגנטיביות של הליקויים הספיציפיים בתחומי השפה (כולל שפה זרה), מתמטיקה, מוטוריקה עדינה וההתארגנות במרחב - 18 שעות 
  • היכרות כוללת של אבחונים מרכזיים בתחום הנלמד ושימוש במסקנותיהם היישומיות לצורך עיצוב סביבות למידה מותאמות - 4 שעות 
  • הכרת זכויותיהם הרשמיות של תלמידים בוגרים עם ליקויי למידה ובעיות קשב וריכוז במערכת החינוך בכלל ובמסגרות למידה על-תיכוניות בפרט - 2 שעות


שלב ב': הנגשת מרכזי הלמידה השונים לתלמידים בוגרים עם ליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז - 28 שעות

  • סדנת הדמיה - התמודדות רגשית של המורה עם תחושות תסכול ולחץ הנובעים מאי יכולתו המקצועית לקדם כראוי את התלמיד הלוקה בלמידתו. הכרות חווייתית של המחנך ו/או המורה המקצועי המיומן בעבודה במסגרות חינוכיות רגילות עם מגבלותיו האישיות האובייקטיביות והסובייקטיביות, לצורך התמודדות יעילה עם קשייהם התפקודיים, הרגשיים וההתנהגותיים של בוגרים עם ליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז - 4 שעות
  • עיצוב סביבות למידה ודרכי הוראה מתאימות לתלמידים בוגרים עם ליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז בתחומי הלמידה המרכזיים: 1. מקצועות תלויי שפה - עיבוד חומרי למידה בקריאה ומטלות למידה בכתיבה ובהבעה בע"פ, הצעות של מעקפי למידה והיבחנות במקצועות הנ"ל - 4 שעות; 2. עיבוד ועיצוב מעקפים ללמידה ולהיבחנות במקצועות המתמטיקה והמדעים. הבחנה בין מקרים קשים של דיסקלקוליה, בהם ראוי להמיר את המקצועות הנזכרים באחרים (על פי הרשאת משרד החינוך), ובין מקרים בהם סלקציה חלקית של נושאי למידה והוראה בדרכים עוקפות עשויות לפתור את הקושי הנובע מהליקוי - 4 שעות
  • הכרה והקניה של טכנולוגיות מסייעות בתחומי המחשוב לצורך מעקפי קשיים בכתיבה, בכתיב, בהתארגנות בחומרי למידה שוטפים ובהכנה למבחנים - 6 שעות
  • תכנון מרכז תמיכה בית ספרי לבוגרים עם ליקויי למידה ובעיות קשב וריכוז: מבנה, בעלי תפקידים - מנחים בתחומי המקצועות השונים, מומחים בתמיכה רגשית, חונכים אישיים, אנשי מינהל, ערוצי קשר עם מערכות ההוראה, הייעוץ והניהול הבית ספרית, סל שעות, תקציבים, אוטונומיה חלקית או מלאה מול המסגרת הממסדית - 4 שעות
  • הכנה לשילוב בוגרים עם ליקויי למידה ובעיות קשב וריכוז בעולם התעסוקה - חיזוק הדימוי העצמי, הדמיית מצבים ריאליים של חיפוש עבודה, התמודדות עם ריאיונות קבלה לעבודה, מילוי טפסים, כתיבת קורות חיים, עיצוב מערכת יחסים עם אנשי ההנהלה ועם חבר העובדים - 4 שעות