אתיקה במחקר

תהליך המחקר טומן בחובו התייחסות לסוגיות אתיות הנוגעות להתנהגות רצויה ונכונה של החוקר. הסוגיות האתיות מהוות מרכיב חשוב בהליך המחקר הן בשלב הכנת המחקר והן בעת ביצועו. במהלך ביצוע המחקר עשויות לעלות בעיות אתיות הקשורות לחשיפת מידע על המשתתף במחקר או לחשיפת המשתתף לתחושות שונות בעת ההשתתפות במחקר, כגון תחושת מבוכה, פגיעה בדימוי העצמי, תחושת אי נוחות ועוד. במוסדות מחקר, ובכלל זה באוניברסיטאות, מוקמות ועדות אתיקה שתפקידן להקפיד על קיומם של כללי האתיקה במחקרים שבהם מעורבים בני אדם.

גם בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן פועלת ועדת אתיקה שמטרתה המרכזית היא לבחון את הצעות המחקר (לתואר שני ושלישי וכן הצעות מחקר מטעם חברי הסגל בבית הספר) לאור עקרונות אתיקה מקובלים, ובכללם מזעור הסיכון ואי הנוחות של משתתפי המחקר וטיפול נאות בהם, הכולל שמירה על שלומם, כבודם וזכויותיהם וכיבוד צנעת הפרט.

בכל מקרה, גם לאחר קבלת אישור הוועדה לביצוע המחקר, על החוקר להקפיד על כללי האתיקה, והוא נושא באחריות מלאה לקיימם בעת עריכת המחקר.

 

ועדת האתיקה של בית הספר:

פרופ' יונתן רבינוביץ – יו"ר

ד"ר נעמי ורבלוף-בקר

ד"ר שגית לב

מזכירת הוועדה: שרית ספקטור טורקניץ sarit.spector@biu.ac.il

 

מידע וטפסים להגשה

הליך פניה לוועדת האתיקה של בית הספר לעבודה סוציאלית

טופס בקשה לאישור מחקר

טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר

טופס בקשה להארכת אישור ועדת אתיקה