English שלחו לחבר

שניים באותה סירה?: חווייתם של בני זוג של עובדות סוציאליות לחוק הנוער בעקבות עבודתן

סטודנט/ית
נדיר ליטל
שנה
2021
תואר
MA
תקציר

עובדת סוציאלית לחוק נוער היא עובדת בעלת הכשרה מיוחדת מתוקף החוק ומטרת תפקידה הוא להגן על קטינים בסיכון. עובדת זו מתוקף תפקידה  נחשפת לאירועים ותכנים טראומטיים רבים,  ולעיתים אף עלולה להיות מותקפת בעצמה ע"י הורי הקטין או קבוצות בציבור היוצאות כנגד המנדט שקיבלה בעבודתה. מחקרים מצביעים על השלכות שליליות לצד חיוביות של תחום עבודתן של עובדות אלה עליהן ועל חייהן.  מחקרים אלה התמקדו בעיקר בתופעות טראומטיזציה משנית ועקיפה לצד צמיחהBorjanić Bolić, 2018) ;  Nelson- Gardell & Harris, 2003; Sprang,  Craig & Clark, 2011).

לפי מודל הזליגה, לחץ הנגרם בעקבות תפקיד בעבודה עלול להחוות גם בתפקיד אחר כגון תפקוד בחיי הנישואין או במשפחה (Bolger, DeLongis, Kessler, & Schilinig, 1989). קונפליקט משפחה-עבודה,  מחדד את האפשרות להתנגשות בין התפקיד בעבודה לתפקיד המשפחתי (Edwards & Rothbard, 2000). למיטב ידיעתנו בספרות המחקרית לא נמצא חומר מחקרי אודות חווייתם של בני זוגן של העובדות הסוציאליות לחוק הנוער. לאור זאת, המחקר הנוכחי עסק בחוויתם של בני הזוג בהתייחס לאופן שבו משליכה עבודתה של בת זוגן עליהם כפרט,  המערכת הזוגית  וההורות.

המחקר התבצע בשיטה איכותנית פנומנולוגית באמצעות ראיון חצי מובנה. במחקר השתתפו 15 גברים בני זוג של עובדות סוציאליות לחוק הנוער נשואים\בזוגיות שאותרו באמצעות  הרשת החברתית בקבוצות של עובדים סוציאליים. כמו כן, נעשתה פנייה ע"י עורכת המחקר  אל ראשי צוותים בלשכות רווחה  ברחבי הארץ בבקשה לראיין את בני הזוג של העובדות הסוציאליות לחוק הנוער.

מניתוח ממצאי המחקר עלו 4 תימות:

1) השלכות על חיי המשפחה- העוסקת באופן בו עבודתה של בת הזוג זולגת אל תוך חיי המשפחה והאופן בו הגברים מתמודדים עם מצב זה.

2) השלכות על הזוגיות- השלכות עבודתה של בת הזוג על הזוגיות באופן שבו צרכיה של בת הזוג משליכים על הקשר הזוגי

3) השלכות בפן האישי- כיצד השקפותיו של בן הזוג ותפיסת עולמו השתנו בעקבות עבודתה של בת הזוג

4) ביקורת על המערכת והחברת והמלצות- דעותיהם של הגברים על מידת הגיבוי, השכר והעומס בעבודתה של בת הזוג והמלצות לייעול ושיפור.

ממצאי המחקר ניתן להסיק על אופי עבודתה של העובדת הסוציאלית לחוק הנוער וכיצד גבולות העבודה נחצים אל תוך המרחב הפרטי שלה ומשפיע על בן זוגה ושגרת חיי בני משפחתה.

תרומת המחקר היא הרחבת הידע המצומצם בספרות אודות השפעות עבודתם של מטפלים בנפגעי טראומה ככלל, ובאופן ספציפי עבודתן של עובדות סוציאליות לחוק נוער על בני משפחתן- בני זוגן.  ברמת הפרקטיקה יתאפשר מתן סיוע לעובדות ובני זוגן במידת הצורך,   תוך הקצאת משאבים הולמים בהתאם.

תאריך עדכון אחרון : 14/02/2021