English שלחו לחבר

הקשר בין סימפטומים פוסט טראומטיים, תמיכה חברתית נתפסת, דיכאון וסגנון התקשרות לאחר חשיפה לאירוע טראומטי, בבדיקה לאורך זמן

סטודנט/ית
דיאמנט (אפרי) הדר
שנה
2020
תואר
MA
תקציר

רקע: כ80% מבני האדם יחשפו במהלך חייהם לאירוע טראומטי אחד לפחות. מתוכם, כ7% עלולים לפתח סימפטומים של תסמונת פוסט טראומטית – PTSD . (Sledjeski, Speisman, & Dierker, 2008). המאפיינים של הסימפטומים הפוסט טראומטיים מתחלקים לשלוש תתי קבוצות: חודרנות, הימנעות ועוררות, עליהם נסביר בהמשך (American Psychiatric Association, 1994). הקלה בסימפטומים הפוסט טראומטיים תופיע בקרב בין 40% ל70% מאלו שיעברו טיפול  (Bradley, Greene, Russ, Dutra & Westen, 2005).

מטרת המחקר הנוכחי היא לנסות לאפיין את הקשרים השונים בין משתני המחקר סימפטומים פוסט טראומטיים, תמיכה חברתית, דיכאון סגנון התקשרות: את כיווני הקשרים, ואת בדיקתם בסמוך לאירוע הטראומטי ולאורך זמן, בנקודות זמן שונות: שלושה שבועות-"זמן 1", חמישה חודשים-"זמן 2" ותשעה חודשים-"זמן 3", לאחר האירוע הטראומטי.

שיטה: מחקר זה הינו ניתוח משני לנתונים שנאספו במסגרת מחקר קליני של המרכז לחקר טראומה נפשית בבית החולים הדסה. המחקר הינו מחקר כמותי.

המחקר נערך בקרב 137 נשים ו108 גברים (N=245) שהגיעו לחדר מיון לאחר שחוו אירוע טראומטי, כגון: תאונת עבודה, תאונת דרכים ועוד. לאחר קבלת הסכמתם להשתתף במחקר זה הם התבקשו למלא שאלונים מובנים: שאלון לסיווג סגנונות התקשרות (ECR), שאלון תמיכה חברתית נתפסת (MSPSS), שאלון הדיכאון של בק (BDI) ושאלון סוציו-דמוגרפי. בנוסף, ענו על ריאיון קליני המאבחן הפרעה פוסט טראומתית (CAPS).

תוצאות: במסגרת המחקר הנוכחי נמצאו מספר קשרים משמעותיים בין משתני המחקר השונים. ראשית, נמצאו קשרים מובהקים במשתנים בבדיקה באותו הזמן: קשר חיובי מובהק בין דיכאון לסימפטומים פוסט טראומטיים, קשר שלילי מובהק בין תמיכה חברתית נתפסת לסימפטומים פוסט טראומטיים וקשר שלילי מובהק בין דיכאון לתמיכה חברתית נתפסת. שנית, נמצאו קשרים בין אותם המשתנים בבדיקה לאורך זמן: (1) לדיכאון בזמן 1 תרומה מובהקת להסברת השונות של דיכאון בזמן 2 ולדיכאון בזמן 2 תרומה מובהקת להסברת השונות של דיכאון בזמן 3, (2) לתמיכה חברתית בזמן 1 תרומה מובהקת להסברת השונות של תמיכה חברתית בזמן 2 ולתמיכה חברתית בזמן 2 תרומה מובהקת להסברת השונות של תמיכה חברתית בזמן 3 ו(3) לסימפטומים פוסט טראומטיים בזמן 1 תרומה מובהקת להסברת השונות של סימפטומים פוסט טראומטיים בזמן 2 ולסימפטומים פוסט טראומטיים בזמן 2 תרומה מובהקת להסברת השונות של סימפטומים פוסט טראומטיים בזמן 3. יתרה מזאת, נמצאו בעזרת ניתוח הנתיבים מספר מערכות קשרים מורכבים: בין דיכאון בזמן 1 לבין סימפטומים פוסט טראומטיים בזמן 2, בין סימפטומים פוסט טראומטיים בזמן 1 לדיכאון בזמן 2 ובין סימפטומים פוסט טראומטיים בזמן 2 לדיכאון בזמן 3 ותמיכה חברתית נתפסת בזמן 1 לבין דיכאון בזמן 2.

דיון: חשיבות המחקר הנוכחי הינה בכך שהמחקר יבחן את הקשר בין סימפטומים פוסט טראומטיים, תמיכה חברתית, דיכאון וסגנון התקשרות. על אף שסימפטומים פוסט טראומטיים והשלכותיהם מרבים להיחקר נדמה כי חסרים מחקרים אקדמיים שבדקו והעריכו בדוק ויעריך את הקשר בינם לבין שינוי ממשי באופי האדם ודפוס התנהגותו. מחקר זה בא, אם כן, להעלות מודעות אודות הקשר בין המשתנים, ולבחון אותם ואת השלכותיהם. לאור המשמעות הרבה שיש לסגנון ההתקשרות של האדם על התנהגותו ואופיו, כולי תקווה כי מחקר זה יחשוף נקודות לאורן יהיה ניתן לשכלל את הטיפול באנשים הסובלים מסימפטומים פוסט טראומטיים בהקשר לסגנון ההתקשרות שלהם.

יתרה מכך, הקשרים הנבדקים לאורך זמן במסגרת מחקר זה בין סימפטומים פוסט טראומטיים, תמיכה חברתית ודיכאון ישפכו אור במסגרת התיאורטית והיישומית בקרב אנשים שעברו אירוע טראומטי. ראשית ניתן יהיה לקיים מחקרי אורך בהמשך, לאור הקשרים שימצאו. בנוסף, ממצאי המחקר ילמדו את הטיפול כיצד ניתן לסייע לנפגעים להפחית את הסימפטומים, את הדיכאון, או לחלופין להגביר למשל את תחושת התמיכה החברתית שתסייע בהתמודדות עם הטראומה.

למחקר זה מספר מגבלות. ראשית, אין התייחסות במחקר לגורמים כלכליים בחייו של האדם. שנית, אין התייחסות במחקר לאירועים משמחים שיכולים לקרות בחייו של האדם. בנוסף, מחקר זה בדק רק אוכלוסייה ספציפית, דוברי עברית שהגיעו לחדר המיון. מגבלה נוספת הינה העובדה שהטראומה שאנשים חוו היא טראומה חד פעמית ואזרחים. יתרה מזאת, 50% מהנחקרים לא הגיעו לראיונות הקליניים ולא השתתפו בסוף במחקר.

 

תאריך עדכון אחרון : 12/07/2020