שלחו לחבר

תנאי קבלה

נכון לינואר 2021


ההרשמה לתכנית ההשלמה לשנה"ל תשפ"ב (2022-2021) הסתיימה

טפסי הרשמה וקישורים מעודכנים יעודכנו עם פתיחת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג (2023-2022). ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג עתידה להתחיל בסוף ינואר-תחילת פברואר - למועדים מדויקים יש לעקוב אחר פרסומי האוניברסיטה


תנאים להגשת מועמדות לתכנית ההשלמה לתואר שני* 

* תנאי הקבלה תקפים גם לקבלה לשנה"ל תשפ"ג (2023-2022)

תנאי קבלה יכולים להשתנות משנה לשנה. יש לעקוב אחר הפרסומים המתעדכנים באתר ביה"ס לעבודה סוציאלית (בעמוד זה)


יש לעמוד בכל תנאי הקבלה המפורטים מטה. עמידה רק בחלק מתנאי הקבלה אינה מאפשרת הגשת מועמדות

  • תואר ממוסד אקדמי מוכר (מועמדים שאין ברשותם תואר /  אישור זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות).

  • ממוצע 85 בתואר הקודם. בעת ההרשמה חובה להציג גיליון ציונים סופי ואישור זכאות לתואר.
  • קורס "מבוא לפסיכולוגיה" בהיקף 2 שעות שנתיות (= קורס בהיקף שנתי, 56 שעות בפועל) שנלמד ב-10 השנים האחרונות.
  • 2 שעות שנתיות בקורסים מתחומי מדעי החברה שנלמדו ב-10 השנים האחרונות (1 ש"ש = קורס בהיקף סמסטריאלי, 28 שעות בפועל; 2 שעות שנתיות = קורס בהיקף שנתי, 56 שעות בפועל). קורסים מהתחומים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, קרימינולוגיה, אנתרופולוגיה, מדעי ההתנהגות וכדומה.
  • 4 שעות שנתיות בקורסים מתחום המחקר שנלמדו ב-10 השנים האחרונות (יש לשים לב לתנאים המיוחדים לקבלה למסלול עם תזה המפורטים בהמשך). קורסים מהתחומים: שיטות מחקר, סטטיסטיקה, עיבוד נתונים וכדומה.
  • ניסיון בעבודה (בשכר או בהתנדבות) של שנה ומעלה בפעילות חברתית ברמת הפרט, הקבוצה או הקהילה (ניסיון בהוראה בלבד או ניסיון שנרכש במסגרת חובות אקדמיות או שירות צבאי/לאומי, אינו נחשב כניסיון רלבנטי ללימודים בתכנית). יש לצרף אישור ממקום העבודה / ההתנדבות לטופסי המועמדות (אישור ההעסקה חייב להתייחס לניסיון הרלבנטי להרשמה לתכנית). קבלה מותנית באישור על ניסיון של שנה לפחות.
  • המועמדים ידרשו להעביר המלצה (ע"ג טופס מובנה של ביה"ס לעבודה סוציאלית) ולמלא טופס אישי למועמד (טופס מובנה של ביה"ס לעבודה סוציאלית) – ניתן להוריד את הטפסים מעמוד תהליך ההרשמה. יש לשים לב שיש לבצע בנוסף גם הרשמה כללית לאוניברסיטה. טפסי הרשמה יעודכנו ויועלו לאתר עם פתיחת ההרשמה לתשפ"ג.

ועדת הקבלה תדון רק במועמדים שביצעו את ההרשמה לאוניברסיטה ואת שלבי ההרשמה לביה"ס לעבודה סוציאלית.

ועדת הקבלה תדון במועמדות על בסיס כל המסמכים שהעביר המועמד לאוניברסיטה ולביה"ס לעבודה סוציאלית. ועדת המיון רשאית לזמן מועמדים לראיון על פי שיקול דעתה

מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. מספר המקומות בתכנית הינו מוגבל. מועמדותם של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה ובחרו להגיש מועמדותם, תדון בשלבים מאוחרים של תהליך ההרשמה לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.

 תנאים נוספים להגשת מועמדות למסלול עם עבודת מחקר (תזה)*

קורס

היקף

טווח שנים

ציון

סטטיסטיקה ועיבוד נתונים

2  שעות שנתיות = קורס בן שעתיים שנתיות או קורס בהיקף של 56 שעות

נלמד בעשר השנים האחרונות

85  ומעלה

שיטות מחקר

2 שעות שנתיות = קורס בן שעתיים שנתיות או קורס בהיקף של 56 שעות

נלמד בעשר השנים האחרונות

85 ומעלה

אנגלית

-----

----

פטור מאנגלית בתואר ראשון או ציון 85 ומעלה בקורס אנגלית בתואר ראשון

* מי שאינו עונה על תנאי הקבלה הללו ומעוניין להירשם למסלול עם תזה צריך לעבור בחינת מיון. הבחינה מתקיימת בחודשי הקיץ (מועד אחד) ויש להירשם אליה מראש כאשר נודיע על המועד. ראש התכנית יבדוק את את הבחינה והחלטתו על קבלה / אי קבלה למסלול היא סופית. אין אפשרות לערער על תוצאות הבחינה.

* סטודנטים הלומדים במסלול עם עבודת מחקר (תזה)  - יכול וידרשו ללמוד בשנה השנייה ללימודים קורס מחקר ביום נוסף (יום רביעי).

הערות לתשומת הלב:

  • עמידה בדרישות אלו אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בשנה א'. קבלת פטור מקורסים תבחן לגבי כל מועמד שיתקבל ללימודים בהתאם לקורסים שלמד ולקריטריונים שיקבעו ע"י ביה"ס לעבודה סוציאלית. החלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים ובדיקת גיליון ציונים.
  • אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות, ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, ובתנאי שהקורסים נלמדו בהיקף השעות הנדרש ובהתאם לקריטריונים המצוינים. לא ניתן ללמוד קורסים אלו בביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן.

מזכירות תכנית ההשלמה:

דקלה ברקאי

טלפון: 03-5317736

דוא"ל: sw.hashlama@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 03/08/2021