English שלחו לחבר

פרויקט שפ"פ בשכונת גילה בירושלים תשע"ה

בשכונת גילה בירושלים ישנם שטחים רבים המוגדרים כשפ"פ- שטח פרטי פתוח: שטח שמיועד למגורים, אך מוקצה בתכנון לשטחי גינון, חניות, כבישים פנימיים. שטחי  השפ"פ הם באחריות התושבים, ועליהם חלה חובת פיתוחו ותחזוקתו.

מכיוון שאלו שטחים גדולים מאוד שכוללים בתוכם חניות וגינות שהעירייה לא מטפלת בהם, נוצרים אזורים מוזנחים בשכונה.


בעזרת המינהל הקהילתי בשכונת גילה, ובליווי של אמונה ברמה סטודנטית במגמה הקהילתית שנה ב', תושבי רחוב היהלום יזמו התארגנות קהילתית לטיפוח ושיפור פני השפ"פ (שטח פרטי פתוח)

נערכו סיורים בשטח עם המתכננת האורבנית ומנהל הרובע בעירייה, ומפגשי תושבים בהם עלו הנושאים שדורשים שיפור ברחוב.

לאחר מכן התקיים יום שיא במתחם של גיזום, נקיון וצביעה.