עדכון מלגות לתלמידי תואר ראשון יוצאי אתיופיה, לשנת הלימודים תשע"ט

קישור למידע מפורט על המלגה

משרד המדע והטכנולוגיה מבקש לקדם תכנית מלגות לעידוד העשייה המחקרית של סטודנטים יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בתחומי המדע והטכנולוגיה (כולל, מדעי החברה והרוח).
התכנית מיועדת להענקת מלגות לסטודנטים הנמצאים בשנתם האחרונה ללימודי התואר הראשון ומתעתדים להמשיך בלימודי תואר שני במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל בשנת הלימודים תשע"ט, בכל תחומי המדעים.

גובה המלגה יעמוד על סך של 50 אלף ₪ לתקופה של שנתיים והיא תשמש כמלגת מחיה בתקופת לימודי התואר השני.

יודגש, כי משתלמים אשר קיבלו מלגה חד שנתית אחרת מהמשרד בעבר רשאים להגיש מועמדותם אף למלגה במסגרת זו. עם זאת, לא יהיה כפל מימון באמצעות המשרד, דהיינו לא יינתן מימון לאותו מחקר במסגרת אחרת של המשרד בו-זמנית.

את הבקשות יש להגיש באמצעות רשות המחקר על גבי טופס ההגשה המצורף (הטופס ימולא בהדפסה ולא בכתב יד). לפרטים נא לפנות ליפעת בכור: yifat.bechor@biu.ac.il