המחלקה לשירותים חברתיים בית דגן מחפשת עובדים - הגשה למכרז עד 20.11.17

פרטים: 

מכרז פומבי מס' 11/17/ע לתפקיד עו"ס פרט ומשפחה ואחראית מעגל בנות

היקף העסקה: 75%

תיאור התפקיד:

 • מטפל בלקוחות במטרה לשפר תיפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
 • מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיית הייעד של המוסדות האלה (שלוחה).
 • משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 • מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
 • מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
 • נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
 • מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל הכשרה מתאימה לכך).
 • מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
 • מנהל רישום ומעקב אחר התכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
 • משתתף בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
 • מפעיל פרויקט מעגל בנות לנערות בסיכון - פעם בשבוע בשעות הערב.

דרישות המשרה:

 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • שעות עבודה גמישות - עבודה גם בשעות הערב לפחות פעם בשבוע.

מכרז פומבי מס' 12/17/ע לתפקיד עו"ס לזקן ועו"ס לעניין סדרי דין

היקף העסקה: 80%

תיאור התפקיד:

 • מטפל בקשישים במטרה לשפר תיפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
 • משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 • מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
 • מקיים קשר עם קשישים במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
 • נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
 • מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל הכשרה מתאימה לכך).
 • מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
 • מנהל רישום ומעקב אחר התכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
 • משתתף בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
 • אחראי על מועדון הקשישים הפועל ביישוב, מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה ופיתוח שירותים לטיפול בקשישים בקהילה.
 • כעו"ס לסדרי דין - פועל על פי הנחיות בית המשפט וכותב תסקירים על פי דרישה.

דרישות המשרה:

 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • עדיפות תנתן לבעלי מינוי לעו"ס לעניין סדרי דין.
יצירת קשר: 

טפסים להגשת הבקשות אפשר לקבל במשרדי הרשות ברחוב מנחם בגין 9, בית דגן.

את הבקשות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, יש להגיש עד יום שני, 20.11.17.

בדבר בירורים ו/או פרטים נוספים ניתן לפנות בשעות העבודה הרגילות בטל': 03-9602104/6; פקס': 03-9604048; מייל: lishka@beitdagan.muni.il