מכרז 150/2017 לתפקיד עו"ס כוללני "משפחה" לטיפול ביוצאי קהילת אתיופיה - עיריית פתח תקווה

פרטים: 

דרגת המשרה ודירוג: עובדים סוציאליים עפ"י ההסכם הקיבוצי (דירוג יא-ט)

היקף המשרה: 75%

תיאור התפקיד:

 1. טיפול בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י יעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפניה למוסדות והשירותים הרלבנטיים, פועל עפ"י מדיניות משרד הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
 2. פיתוח קשרים עם מוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה.
 3. טיפול באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 4. קיום קשר שוטף עם הרשות המקומית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 5. בעל יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
 6. מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל הכשרה מתאימה לכך).
 7. ניהול רישום ומעקב אחר הטכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובע"פ כנדרש.
 8. השתתפות בוועדות, בדיונים, בהתאם להחלטות הממונים.
 9. הפעלת חוקים ותקנות רלבנטיים לצורכי הטיפול.
 10. חבר פעיל בצוות הלשכה בקביעת סדרי עדיויות בצוות ושותף באחריות הצוותים הכוללת לאוכלוסיה.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • השכלה אקדמית מלאה - תואר ראשון בעבודה סוציאלית (יש לצרף תעודה).
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

דרישות נוספות:

 • שפות - ידיעת השפה העברית, יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
 • מחשב - שליטה בסביבה ממוחשבת ובתוכנות OFFICE.
 • ידיעת השפה האמהרית - יתרון.

מאפייני עשייה יחודיים לתפקיד:

 • נסיעות במסגרת התפקיד.
 • תקשורת עם גורמי פנים וחוץ הקשורים לרשות המקומית.
 • מסירות, אמינות ולויאליות.
 • יכולת חשיבה יזמית ויצירתית.
 • התנהלות עם מוסדות ממשלתיים, רשויות ציבוריות וכו'.
 • יכולת עבודה בצוות.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לדרישת המערכת.

הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים בה יבחנו כישוריו/ה עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.

יתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.

 

יצירת קשר: 

* יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד/ת לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)

** בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלבנטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה כאמור לעיל, לא תידון.

 

המעוניינים יגישו את הצעותיהם (ב-2 עותקים) כדלקמן:

עובדים פנימיים - למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כובא 61 קומה א' פתח-תקוה.

עובדים חיצוניים - למשרדי משאבי אנוש, רחוב העלייה השניה 1 קומה ג', פתח-תקוה.

עד לתאריך 7/9/17 בשעה 12:00 בצהריים.