השתלבותם ותפקודם בצבא של בוגרי פנימיות חינוך ורווחה בישראל

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: 

צעירים בוגרי פנימיות מתמודדים עם אתגרים רבים בשנים שלאחר היציאה מהפנימייה. אחד האתגרים המשמעותיים ביותר הוא הגיוס לצבא ההגנה לישראל. מטרת מחקר זה היא בחינת סוגיית ההתמודדות של בוגרי השמה חוץ ביתית עם ההשתלבות והתפקוד בצבא.

המחקר מבוסס על גישת "הבגרות בהתהוות" כמסגרת תיאורטית לתקופה ההתפתחותית בה מצויים הצעירים ועל תאוריית החוסן כבסיס לזיהוי גורמים המנבאים תפקוד מסתגל, למרות תנאי פתיחה קשים. מטרות המחקר הן לבחון את שיעורי הגיוס לצבא בקרב בוגרי השמה חוץ ביתית, הגורמים המנבאים מי מהצעירים יוצאי ההשמה החוץ ביתית מתגייסים לשירות הצבאי ומי הם המסיימים שירות מלא, מהם הגורמים המנבאים את ההסתגלות לשירות הצבאי, טיב התפקוד בו, והתרומה שלו בתחומי חיים שונים, כפי שהיא נתפסת בעיני הצעיר.

המחקר הכמותי הנוכחי הינו חלק ממחקר מעקב, במסגרתו רואיינו קרוב ל-200 צעירים בסמוך לעזיבת הפנימייה ולאחר כשנה. המחקר התבסס על ראיונות טלפוניים עם הצעירים כארבע שנים לאחר היציאה מהפנימייה. כלי המחקר הם שאלונים שהועברו לצעירים בשנה האחרונה לשהותם בפנימייה, שנה לאחר צאתם מהפנימייה וכמו כן, שאלון שהועבר 4 שנים לאחר צאתם מהפנימייה.

חשיבות המחקר נובעת מהיותו נדבך נוסף למחקר האורך הכמותי הראשון שנעשה בישראל על בוגרי פנימיות, ומהדגש על סוגיית השירות הצבאי בקרב בוגרי פנימיות, סוגייה שטרם זכתה לתשומת לב מחקרית. המחקר תורם לידע העיוני והאמפירי בתחום "הבגרות בהתהוות" ובתחום החוסן לצעירים בסיכון. תרומתו היישומית הינה זיהוי המענים הנדרשים לצעירים עוד בהיותם בפנימיות, לפני השירות הצבאי, במהלך השירות הצבאי ובשנים שלאחר היציאה מהן.